ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

И щыхьэтщ дамыгъэ лъапIэхэр

2021-02-20

  • Щомахуэ ТIыкъан Къа­рэмырзэ и къуэр Алъхъо (Курп Ищхъэрэ) къуажэм 1904 гъэм къыщалъхуащ
  • «Гъубжэрэ уадэрэ» кол­хо­зым хэтт ар, ауэ зи гуа­щIэкIэ лажьэрэ шхэж цIы­хубэм я гъащIэ мамырыр къы­зэпыудащ 1941 гъэм и мэкъуауэгъуэм. ТIыкъан илъэс 38-р ирихьэкIырт, унагъуэ иухуат, бын иIэт.
  • Бронь хухахауэ Щомахуэр колхозым щы­лажьэрт, арщ­хьэкIэ бийр Кавказ къурш­хэм гъунэгъу къыщыхуэ­хъум, зауэ IэнатIэм ари Iу­хьащ (1942 гъэм и гъатхэпэм) икIи и кIэ пщIондэ дзэм хэтащ.
  • 1942 гъэм и гъатхэпэм ТIыкъан хагъэхьащ 416-нэ фочауэ гупым и 43-нэ полкым. И Хэкур ихъумэу Щомахуэр хахуэу зэуащ. 1943 гъэм и жэпуэгъуэм ар уIэгъэ хъури, 1944 гъэм и мазае пщIондэ сымаджэщым щIэлъащ. Иужьым ефрейтор Щомахуэр зауэ IэнатIэм Iухьэжащ. 1135-нэ фочауэ полкым хэту, ТIыкъан зэ­уащ СССР-м, Чехослова­кием, Польшэм я щIы­налъэхэр хуит къащIы­жын папщIэ.
  • 1945 гъэм и гъатхэм Дзэ Плъыжьым бийр хигъэ­щIащ. АрщхьэкIэ ТIыкъан и насып къихьакъым Те­кIуэ­ныгъэ Иныр Берлин щигъэ­лъэпIэну — ар мэлы­жьы­хьым и кум уIэгъэ хьэлъэ ящIат.

  • Куэдрэ и узыншагъэм иригъэIэзэжын хуей хъуащ. 1945 гъэм и кIэм Щомахуэр дзэм къыхэкIыжащ и ныкъуэдыкъуагъэкIэ.
  • Щомахуэ ТIыкъан и лъахэм къигъэзэжащ Вагъуэ Плъыжь орденыр, «И хахуа­гъэм папщIэ» медалитI, «Германием зэрытекIуам пап­щIэ» медалыр и бгъэгум хэлъу. А дамыгъэхэр я щыхьэтт абы и лIыхъужьыгъэм.
  • Зауэ нэужьым ар гуа­щIэ­дэкI лэжьыгъэм щыпэры-хьэжащ и къуажэжьым икIи пщIэ къыхуащIу и IэнатIэр ирихьэкIащ. ЦIыху щыпкъэу псэуа Щомахуэ ТIыкъан 1976 гъэм дунейм ехыжащ.
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.