ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТХЬЭГЪЭЗИТ Зубер Мухьэмэд и къуэр

2021-02-20

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм хэщIыны­гъэш­хуэ игъуэтащ. Куэдрэ сымэджауэ дунейм ехыжащ КъБР-м и цIыхубэ ­уса­кIуэ, Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэт, адыгэ усакIуэ къы­зэ­ры­мыкIуэ, жылагъуэ лэжьа­кIуэ Тхьэгъэзит Зубер Му­хьэмэд и къуэр.
  • Тхьэгъэзит Зубер 1934 гъэм фокIадэм и 23-м Тэрч къалэм къыщалъхуащ. 1960 гъэм КъБКъУ-м и тхы­дэ-филологие факуль­тетыр къиуха нэужь «Советская молодежь» республикэ ­газетым щы­лэ­жьащ. 1965 гъэм къыщыщIэдзауэ ­«Iуащ­хьэмахуэ» журналым и къудамэм и унафэщIу щытащ, иужькIэ редактор нэхъыщхьэ къулыкъур къы­хуагъэфэщащ, КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и правленэм жэуап зыхь и секретаруи лэжьащ. 1974 гъэм Тхьэгъэзитыр ягъэуващ Тхылъ фIыуэ зылъагъухэм я Урысейпсо зэгухьэныгъэм и республикэ къудамэм и унафэщIу, 1987 гъэм КъБР-м и Тха­кIуэхэм я зэгухьэныгъэм и правленэм и Iэтащхьэу ­хахащ.
  • Тхьэгъэзит З. М. и творчествэмкIэ пасэу наIуэ ­къищIащ и егъэджа­кIуэ­хэм, ущиякIуэхэм — Що­джэнцIыкIу Алий, КIыщокъуэ Алим, КIуащ БетIал сымэ — яхуэфэщэн щIэблэу зэрыщытыр. А усакIуэ ­щэджащэхэм, апхуэдэуи урыс усакIуэ-классикхэм я дерсхэр фIыуэ зригъащIэщ, лъэпкъ IуэрыIуатэр къи­гъэсэбэпурэ и щIэныгъэм хигъахъуэри, Зубер Мухьэмэд и къуэм езым и усыгъэ зэчийр зыхуиунэ­тIынур тэмэму иубзы­хужащ.

  • Хэкум хуиIэ лъагъуныгъэр, абы къыще­кIуэкI Iуэху псоми езыри зэ­рыпыщIар, цIыхухэм я гъа­­щIэмкIэ жэуап зэрихьыр, гупагъэмрэ бзаджагъэмрэ я гъунапкъэр зды­нэсыр, усакIуэм жыла­гъуэм щигъэзащIэ къалэныр — ахэращ абы и усыгъэр нэхъыщхьэу зы­теухуар. Сытым темытхыхьами — и адэжь щIыналъэрами, цIыхубэм Хэку зауэшхуэм къыщагъэлъэгъуа лIыхъужьыгъэрами, гъа­щIэмрэ ажалымрэми, щIыуэпсымрэ гурыщIэм-рэми — абы и дежкIэ нэ­хъыщ­хьэр цIыхур къызы­хуигъэщIа къалэныр гъэ­лъэ­пIэнырщ, ар фIы лэ­жьы­ным, Iэужь дахэ иIэ­­ным  хуэу­щиинырщ.
  • Тхьэгъэзит Зубер «Бгым сыдокI» зыфIища и япэ тхы­лъыр 1960 гъэм дунейм ­къы­техьащ. Абы къыкIэл­ъы­кIуащ тхылъ щэщIым нэб­лагъэ, адыгэбзэкIи уры­­сыбзэкIи къыдэкIауэ. Абыхэм наIуэ къащIащ адыгэ усыгъэм и гъэп­сы­кIэщIэм и ­пашэу ар зэры­щытыр. Тхьэгъэзитым и усэхэр Урысейм ис лъэпкъ куэдым я бзэкIи хамэ къ­э­ралыбзэхэмкIи зэрадзэкIащ.
  • УсакIуэм и гуащIэшхуэ хилъхьащ урысей, дунейпсо классикхэм я Iэдакъэ­щIэкIхэр ди анэдэлъхуб-зэм къигъэзэгъэным. Абы адыгэбзэкIэ зэридзэкIа тхыгъэ нэхъ инхэм ящыщщ Пушкин Александр усэкIэ тха «Евгений Онегин» и ­романыр, Руставели Шота «Къаплъэныфэ зыщыгъ зекIуэлI» и поэмэр. Иджы­рей литературэм жыджэру зэрыхэлэжьыхьыр Тхьэгъэзит Зубер къигъэлъэгъуащ и литературэ публицистикэмкIи.
  • Зубер Мухьэмэд и къуэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуи­щIащ адыгэ литературэмрэ анэдэлъхубзэмрэ зе­гъэу­жьыным, щIэныгъэм зегъэубгъуным, цIыхухэр тхылъым дегъэхьэхыным, щIалэгъуа­лэр гъэсэным, лъэпкъ ли­те­ратурэм щIэб­лэ къы­щIэувэным.
  • Тхьэгъэзит З. М. и творчествэр, жылагъуэ лэжьыгъэр щIыпIэ куэдым хэIущIыIу щыхъуащ, гулъытэш­хуи къыхуащIащ. Абы къыхуагъэфэщащ ЩIыхь, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденхэр, Къэбэрдей-Балъ­къэр Республикэмрэ Коми Республикэмрэ я ЩIыхь тхылъхэр. Зубер къы­фIащащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ усакIуэ» цIэ лъапIэр, КъБР-м и Къэрал сау­гъэ­тымрэ Къэбэрдей-Балъ­къэрым и комсомолым и саугъэтымри къратащ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуэ пэж, усакIуэ цIэрыIуэ, цIыху гуапэ, хэкупсэ нэс Тхьэгъэзит Зубер Мухьэмэд и къуэм и фэеплъ нэхур ­игъащIэкIэ дигу илъынщ.
  • КIуэкIуэ К. В., Егоровэ Т. Б., Мусуков А. ТI., Мэкъуауэ Т. Э., Къуэдзокъуэ М. М., Алътуд Ю. Къ., Амщыкъуэ Ф. Къ., Аттаев Ж. Ж., Ахъуэхъу Т. Б., Беппаев М. А., Беппаев С. У., Берд Хь. А., Быф А. Ж., Геккиев З. Д., Геляхов А. С., Говоров С. А., Губин Г. С., Дадэ М. А., Жанатаев С. А., Жыджэт А. А., Залиханов М. Ч., Зумакулов Б. М., Зумакуловэ Т. М., Къанокъуэ А. Б., Канунников А. Д., Къардэн М. Н., Къэрмокъуэ Хь. М., КIуэкIуэ Ю. А., Къумал З. М., Къумахуэ М. Л., Къуныжь М. А., Марьяш И. Е., Нэхущ З. А., Рахаев А. И., Сэхъурокъуэ Хь. Хь., Тау П. Къ., Тату К. Б., Темыркъан Г. Ж., Тхьэгъэзит Ю. М., Ульбашев М. М., Федченкэ Л. М., Фырэ М. Д., Хьэщхъуэжь А. Б., ХьэIупэ Дж. Къу., ХьэфIыцIэ М. М., Хъубий М. Б., Шыбзыхъуэ Б. Д., Шинкаревэ Н. П., Щхьэгуэш А. Л.