ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ХъугъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэ

2021-02-20

  • Мы гъэм илъэс 22-рэ мэхъури дунейм и щIыпIэ куэдым щагъэлъапIэ Анэ­дэлъ­хубзэм и махуэшхуэр. Къэхъугъэу Тхьэм къигъэщIахэм я нэхъыщхьэхэм халъытэ бзэр. ЩIы хъурейм лъэпкъыу тетым я тхыдэр, зэрахьэ хабзэхэр, адрейхэм къазэрыщхьэщыкI я лъэпкъ нэщэнэхэр, гупсысэкIэмрэ псэукIэмрэ ­къозыгъащIэу щыIэр абыхэм  я анэ­дэлъ­хубзэрщ. Ар бзэ къудейкъым — ар лъэпкъым и гущIэм узэрынэсыфщ, и гупсысэхэм уазэрылъэIэсыфщ.

  • Зи анэдэлъхубзэр нэсу къэзымы­гъэ­сэ­бэп лъэпкъым и къарур хуэмурэ щIо­кIуэсыкIри, ар нэгъуэщI лъэпкъхэм яхошыпсыхьыж. Аращ 1999 гъэм ­ЮНЕСКО-м анэдэлъхубзэхэр хъумэным хуэу­нэтIа унафэ щхьэхуэ къыщIищтар. ­Ар траухуауэ щытащ мазаем и 21-м — 1962 гъэм и апхуэдэ махуэм зи анэдэлъхубзэр зыхъумэжыну къэува цIыху гупышхуэ Бангладешым щызэтраукIауэ щытащ. А махуэр дунейпсо тхыдэм къыхэнащ къарурэ бжыгъэкIэ нэхъыбэ лъэпкъым зи ­гуащIэр мащIэ, зи хуитыныгъэкIэ дэкъу-за лъэпкъыр зыхидзэфынкIэ хъуну бэ­лыхьым и щапхъэ фIыцIэу. Апхуэдэ а­фIэ­кIа къэбгъэхъу зэрымыхъунум, сыт хуэдэ лъэпкъри и бзэм хуэсакъын зэры­хуейм я дамыгъэщ а махуэр.
  • 2000 гъэ лъандэрэ Анэдэлъхубзэм и ­дунейпсо махуэр къэрал куэдым щагъэлъапIэ, лъэпкъхэр хъума хъунымкIэ бзэхэм яIэ мыхьэнэшхуэм иджыри зэ ­псори иригъэгупсысыжу, ди анэдэлъхубзэр мыкIуэдыжын, абы зиужьын папщIэ, ди къэралымрэ дуней псомрэ щызекIуэ хабзэхэр ди тегъэщIапIэу, дэтхэнэми ди къалэн дгъэзэщIэным дыкъыхуриджэу.
  • Гъэ къэси хуэдэу, мы лъэхъэнэм ди ­республикэм щокIуэкI Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэм теухуа зэIущIэхэр. Псом хуэмыдэу лэжьыгъэфIхэр щокIуэкI к­у- рыт школхэмрэ сабий гъэсапIэхэмрэ. Ахэр хуэгъэпсащ ди щIыналъэм щыпсэу дэтхэнэ лъэпкъми и анэдэлъхубзэм и­ ­дахагъыр, къабзагъыр, абы и зэфIэкIыр игъэлъэгъуэным, зыIурылъ лъэпкъым емы­лъытауэ бзэ псори мамырыгъэмрэ зыужьыныгъэмрэ хуэгъэлэжьэным.
  • Дэри ди газетым нобэ тыдодзэ лъэпкъ щIэныгъэлI пажэхэм ящыща, профессор, филологие щIэныгъэхэм я доктор Тау Хьэзешэ Хьэлий и къуэм (1936 — 2020) анэдэлъхубзэм теухуауэ иIа тхыгъэхэм ящыщ зы. Абы пкърылъ гупсысэхэр ­дапщэщи щхьэпэщ зи анэбзэр фIыуэ зылъагъу, абы пщIэ хуэзыщI дэтхэнэм и дежкIи.
  • ЖЫЛАСЭ Маритэ.