ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дэтхэнэми ар зыщремыгъэгъупщэ!

2021-02-20

 • Бзэр  цIыхухэр зэрызэгурыIуэ Iэмал къудейкъым, атIэ ар зей лъэп­къыр зыхъумэ Iэмэпсымэ нэхъыщхьэщ. Аращ ди блэкIари ди нобэри къэ­зыгъэлъагъуэр, ди тхы­дэр, хабзэр, щэнхабзэр къэ­кIуэну щIэблэхэм яхуэ­зыхъумэри, абы сыт щыгъуи  гулъытэ хэха хуэщIыпхъэщ.
 • Дэтхэнэ бзэри зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ ­хъу­гъуэфIыгъуэ инщ, ­къэ­хъугъэ лъапIэщ. Ар ­щымыIэжыным къихь гу­зэ­вэгъуэр куэдкIэ нэхъ зы­хэ­щIэ­гъуэщ, псалъэм пап­щIэ, щIыуэпсым и къэ­кIыгъэ е псэущхьэ лъэп­къы­гъуэ  гуэр  кIуэ­дыжыным нэхърэ. Бзэр щымыIэжмэ, дунейм токIуэдыкIыж илъэ­сищэ бжыгъэкIэ лъэпкъ щхьэхуэм иухуа и хабзэр, щэнхабзэр, езы лъэпкъри адрейхэм яхошыпсыхьыж. Ди жагъуэ зэрыхъущи, нэхъ лъэп­къыш­хуэхэм я бзэм лъэпкъ мащIэхэм я щэнхабзэри анэдэлъхубзэри утыкум ирегъэкI.

 • Дунейпсо цIэ­рыIуагъ зиIэ бзэ щIэныгъэлI Краусс иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм ятепщIыхьмэ, Аляскэм щып­сэу лъэпкъ 20-м я анэ­дэлъхубзэхэм ящыщу 2 к­ъудейщ абыхэм я школхэм щаджыр, Урысей ­Федерацэм и ищхъэрэ щIыналъэхэм щызекIуэ анэдэлъхубзэ 30-м щIи­гъум ящыщу щIэблэм яджыр 14-щ. США-мрэ Канадэмрэ щыпсэухэм яIу­рылъ анэдэлъхубзи 187-м щыщу 149-р мэкIуэдыж, Австрием и бзэхэм я процент 90-р къэкIуэну зэманым «лIэжынущ». Щы­ты­кIэ шынагъуэм итщ ди къэралым и бзэхэм я процент 60-ри.
 • Лъэпкъыбзэу щыIэхэм я нэхъыжьхэм хабжэми, ди адыгэбзэм и Iуэхуми узыгъэпIейтей куэд хэтщ. Абы и щыхьэтщ Лъэпкъ Зэ­къуэт­хэм я Зэгухьэныгъэм (ООН-м) бзэхэм елэжь и къудамэм иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэр. Абыхэм къагъэлъагъуэ адыгэбзэр зызыужь, ефIакIуэ бзэхэм зэращымыщыр. Уеблэмэ, ар зыхэт абхъаз-адыгэ бзэ гупым хыхьэхэм ящыщ гуэрхэр Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я бзэхэм я Тхылъ Плъыжьым иратхащ.
 • Апхуэдэ гузэвэгъуэ ады­гэб­зэм къылъэмыIэсын ­папщIэ, абы хуэфэщэн пщIэрэ гулъытэрэ хуэт-щIын хуейщ. Анэдэлъхубзэр ­кIуэ­дыжыныр щхьэусыгъуэ куэдым къыхокI, ауэ псом нэхърэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ ар унагъуэхэм зэ­ры­щыземыкIуэр. Адыгэ адэ-анэхэм ящыщ куэд я бынхэм анэдэлъхубзэкIэ епсалъэркъым, ар школым щрамыгъэджынуи­ ­хущIокъу. Ди жагъуэ зэрыхъущи, апхуэдэ щапхъэхэр нобэ дэнэкIи щыгъунэжщ. Нэхъыжьхэм адыгэбзэр Iумпэм ящIу зылъагъу щIэб­лэм зэи пщIэ хуи­щIынукъым и бзэм, ар анэдэлъхуу, лъэпкъым и щы­Iэныгъэр зэлъыта Iэ­мэп­сымэу щыт пэтми.
 • Дауи, бзэхэр нэхъ лъэ­рымыхь зэрыхъум иIэщ ­нэгъуэщI социальнэ, экономикэ, политикэ щхьэу­сыгъуэхэри, арщхьэкIэ ди къэралым дэ зыри зэран къыщытхуэхъуркъым ди бзэмкIэ дыпсэлъэжыну, ар ди унагъуэхэм щызедгъэ­кIуэну. Къэралым, жыла­гъуэм щекIуэкI социально-политикэ зэхъуэкIыныгъэм емылъытауэ, дэтхэнэ ­лъэп­къми и къалэнщ езым и анэдэлъхубзэр ихъумэ­жыну, абы зригъэужьыну, ар къэкIуэну щIэблэхэм я деж нихьэсыну. Къапщ­тэмэ, бзэр хъумэныр къэ­ралым иригъэкIуэкI политикэ унэтIыныгъэхэм я ­нэхъыщхьэщ. Абы иIэ ­мы­хьэнэр пасэ дыдэу къа­гу­рыIуащ хамэ къэрал ­зыбжанэм. Псалъэм пап­щIэ, Франджым щолажьэ Франджыбзэм зегъэужьы­нымкIэ совет, абы и пашэри къэралым и президентырщ. Инджылызым щыIэ апхуэдэ советым и унафэщIыр а къэралым и пащтыхь гуащэрщ. Ап­хуэдэу Iуэхур щыгъэуващ Германиеми. Ахэр я бзэр хъумэным, абы зегъэужьыным щелэжьыр я щIыналъэхэм я закъуэкъым, атIэ а бзэхэр щадж адрей хамэ щIыпIэхэми гулъытэ хэха щыхуащI. Къэбгъэ­лъагъуэмэ, Британ Со­ветым хамэ къэрал 80-м щIигъум илъэс къэс егъа­кIуэ бзэ щIэныгъэлI мини 2,5-м щIигъу, а щIыналъэ­хэм инджылызыбзэм ­нэхъри зыщегъэужьын му­радкIэ. Гёте и цIэр зэрихьэу Германием щыIэ институтым къэрал  70-м щегъэ­лажьэ и къудамэхэу 140-м щIигъу. Апхуэдэу абыхэм я анэдэлъхубзэхэм я лъабжьэхэр лъэныкъуэ псом-кIи щIагъэбыдэ.
 • Кавказ Ищхъэрэр къапщ­тэмэ, иужьрей илъэсхэм абыи щокIуэкI анэдэлъхубзэхэр хъумэным ехьэлIа Iуэхугъуэхэр: Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Да­гъыстаным, Осетие ­Ищ­хъэрэ — Аланием къыщащтащ бзэхэм ятеухуа къэрал хабзэхэр, программэ щхьэхуэхэр. Абыхэм япкъ иткIэ, лъэпкъ мащIэ­хэм я анэдэлъхубзэхэр, уры­сыбзэм хуэдэу, къэралыбзэу къалъытэ, абыхэмкIэ Iуэху ирызэрахьэнуи ­Iэмал яIэщ. «Урысей Федерацэм и цIыхухэм хуиты­ныгъэ яIэщ я анэ­дэлъ­хубзэмкIэ, апхуэдэуи, егъэ­джэныгъэ IэнатIэм иIэ ­Iэмалхэм елъытауэ, нэ­гъуэщI бзэхэмкIи щIэныгъэ зрагъэгъуэтыну», — итщ УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и Хабзэм. Зы лъэныкъуэкIэ уеплъмэ, фIы дыдэщ уи бзэмкIэ уеджэну хуиты­ныгъэ узэриIэр, арщхьэкIэ ухэдэну хабзэм Iэмал къыузэритыр анэдэлъхубзэр хъумэным, ар лэжьэ­ным зэран хуэхъункIэ шынагъуэ щыIэщ.
 • Бзэхэр республикэхэм щы­хъумэным епха Iуэхухэр зи пщэрылъхэр а щIыпIэ-хэм я правительствэхэрщ, арщхьэкIэ, наIуэ зэры­хъущи, ахэр зэфIэхыныр гугъуущ зэрекIуэкIыр. Нэхъыбэ дыдэу жылагъуэм къыщагъэсэбэпри Iуэхухэр зэрызэрахьэри урысыбзэрщ. Абы къыхэкIыу ­къэ­­ралыбзэу къалъытэ анэдэлъ­хубзэхэм къалъы­сыр етIуанэ увыпIэрщ.
 • Дауи, урысыбзэр УФ-м щыпсэу лъэпкъхэм я анэ­дэлъхубзэхэр, щэнхабзэр, щIэныгъэр хэзыгъахъуэ ­Iэмалщ икIи ар зыкIи зэ-ран хуэхъуркъым лъэп­къыб­зэхэм я зыужьыныгъэм. Уеблэмэ, иужьрей зэманым цIыхухэм къалъыхъуэ урысыбзэм къикIыу я бзэхэм къыхыхьа псалъэхэр я анэдэлъхубзэхэмкIэ къызэраIуэтэн щIы­кIэхэр. Мыбдежми Iуэ­хум сакъыу бгъэдыхьэн ­хуейщ. Псалъэр, предметым и фIэщыгъэр анэ­дэлъхубзэм кърагъэзэ-гъэн мурадкIэ, языны­къуэхэм ирагъэлей икIи бзэр зыкIи зыхуэмыныкъуэ псалъэхэр къагъэщI. Адыгэбзэм хэзэгъахэм икIи зэхъуэкIын хуэмейхэм ящыщщ, псалъэм папщIэ, депутат, план, автобус, шофёр, завод, зачет, автор, концерт, очерк, турист,    метр, орден, нэгъуэщI псалъэхэри. Инджылызыб-зэм, испаныбзэм, нэмы­цэбзэм, франджыбзэм, нэгъуэщI хамэбзэхэми къахэкIыурэ урысыбзэм къищ­та псалъэ куэд иужьрей ­зэманым ди бзэм къыхохьэ. А щытыкIэр къэзы­шахэм ящыщщ компью-тер технологиехэм, Интернетым зыужьыныгъэ зэ­рагъуэтар.
 • Ахэр фIы хьэмэрэ Iей анэдэлъхубзэхэм я деж-кIэ? Зы лъэныкъуэкIэ, ­ап­­­хуэдэ псалъэщIэхэм лъэпкъ цIыкIухэм я бзэхэр иджырей мардэхэм хуэ­кIуэу, нэхъ Iэрыхуэ ящI. Зэманым декIуу къагъэсэбэп  бзэрщ  къэкIуэнур зейр. НэгъуэщI лъэны­къуэкIэ уеплъмэ, хамэ ­пса­лъэхэмкIэ анэдэлъ­хуб­зэр «зэIыха» мэхъури, абы  и лъэпкъ нэщэнэхэм ящыщ куэд мэкIуэд. Абы къыхэкIыу ди бзэм къы­хыхьэну «къеIэ» дэтхэнэ ­хамэ псалъэми набдзэ­-губ­дзаплъэу хущытын ­хуейщ, ар бзэм къищтэн-къимыщтэным и Iуэхур зезыхуэ гуп хэхаи лэжьэн хуейщ.
 • Ди лъэпкъым бгъэдэлъ зыу­жьыныгъэм, щIэныгъэм, гъэсэныгъэм, щэн­хаб­зэм  я  лъапсэ ди ады­гэбзэр хъумэным, егъэ­фIэ­кIуэ­ным, и къарумрэ зэ­- фIэ­кIымрэ  адэкIи хэ­гъэ­хъуэным адыгэу зызы­­лъытэж дэтхэнэри ­хущIэкъупхъэщ. ИтIанэщ бзэр гъащIэ кIыхь, ди лъэпкъри лъэщ щыхъунур.
 • ТАУ Хьэзешэ,
 • филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор.
 • 2017 гъэ.