ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

IэлъэщI щIыху цIыкIу

2021-02-20

 • («Синий платочек».
 • Слова Якова Гольденберга (Галицкого),
 • музыка Ежи Петерсбурского, 1940 г.)
 • Си гум къокIыж: сыщебгъажьэм
 • ПлIэм дэлъ IэлъэщIыр пфIехуэхт.
 • Псалъэ къызэптырт
 • IэлъэщI щIыху цIыкIур
 • Пхъумэну къэзгъэзэжыху.
 • Иджы, си нэху,
 • Ар сымылъагъуми, къэпщтэху,
 • Абы си гъащIэр,
 • Зэрыдза тIуащIэу,
 • КъыпкIэрипхащ сыбэуэху.

 • А уи пощт-щимэр къыщыкIуэм,
 • СигукIэ уи макъ зэхызох.
 • Хьэрф зэкIэлъыкIуэм
 • IэлъэщI щIыху цIыкIур,
 • ЩIыхуу хэтхауэ, къызох.
 • Си пщIыхь ухэтщ,
 • ЖэщкIэ солъагъу уи сурэт,
 • Жэщ зызыуфэм,
 • Уи нитI щIыхуфэр
 • Нэхуу сэ си нэм къыщIэтщ.
 • IэлъэщI цIыкIу дапщэ фэеплъу
 • Зауэм щыдэкIхэм ята?
 • Ахэм я щIыхькIэ
 • Шэхэр мэлъалъэ,
 • Нэдгъэзэжынщ дытекIуау.
 • Дэ дилъ тщIэжынщ,
 • Ди лъапIэхэ, дынэкIуэжынщ.
 • IэлъэщI щIыху цIыкIуу
 • Щэхуу схуэпхъумэр
 • Сэ си IэкIэ уэ птеслъхьэжынщ.
 • IэлъэщI щIыху цIыкIуу
 • Щэхуу схуэпхъумэр
 • Сэ си IэкIэ уэ птеслъхьэжынщ.
 • Бийм игъэсащ и
 • адэжь  унэр
 • («Враги сожгли родную хату».
 • Слова Михаила Исаковского,
 • музыка Матвея Блантера, 1945 г.)
 • Бийм игъэсащ и адэжь унэр,
 • Зэрыунагъуэу иукIащ.
 • Иджы ар дэнэ здэкIуэжынур? —
 • Сэлэтыр зауэм къикIыжащ.
 • КIуащ гъуэгущхьитIыр щызэхэкIым,
 • Гуауэшхуэр хыхьэпауэ игу,
 • Къыщигъуэтащ абы губгъуэшхуэм
 • ЗэщIэкIэжауэ Iуащхьэ цIыкIу.
 • Щхьэщытщ щхьэгъусэм и кхъэ мащэм,
 • ЛIы нэпс IэщIэкIри, къежэхащ.
 • ЖеIэр:  «КъыщIэкI, си унэгуащэ,
 • Плъагъурэ, уи деж сыкъэкIуэжащ.
 • Къэбгъэхьэзыркъэ хьэщIэшхыныр,
 • Iэнэшхуэр псынщIэу къэузэд.
 • Ди адэ-анэм къехъуэхъуну,
 • КъэкIуэнкъэ нобэ хьэщIэ куэд».
 • Зыри сэлэтым къепсэлъэжкъым,
 • Кхъащхьэ удз сысым фIэкI нэгъуэщI.
 • Къыхощ гухэщIыр жьыбгъэ макъым,
 • Нэр здынэплъысыр губгъуэ нэщIщ.
 • ХитIащ пIэщхьагъым деж сэх мывэ,
 • ЗэрыхъукIэ кхъэр зэлъыIуихащ.
 • Сэлэт къэлътмакъыр игъэуври,
 • Шагъыр хужь гуащIэр къырихащ.
 • «Сумыгъэкъуаншэ уэ, Прасковье,
 • Фысхуэхъумакъым, си дуней.
 • Псэууэ къэнахэм фыщыдахым,
 • Сыкъэсыфакъым сэ фи дей.
 • ГуфIэгъуэ махуэу мы фадэбжьэр
 • КъыздэтIэтыну сэ сыхуейт.
 • Ажалым схуIуихат ди куэбжэр,
 • Си къэсыжыгъуэр си махуейт».
 • Ар жиIэу, йофэ фадэ гуащIэм
 • Урыс сэлэтыр, бийм текIуар,
 • Нэрыгъыу, щымысхьыжу гъащIэм,
 • Лъэс защIэу илъэсиплIкIэ кIуар.
 • ИмыщIэ зэрылIыхъужь дыдэр,
 • Нэпс ткIуэпсхэр тоткIуэ и къэптал.
 • И бгъэгум хэлъщ, пэлыду дыгъэм,
 • Будапешт къалэм и медаль.
 • И бгъэгум хэлъщ, пэлыду дыгъэм,
 • Будапешт къалэм и медаль.
 • Катюшэ
 • («Катюша».
 • Слова Михаила Исаковского,
 • музыка Матвея Блантера, 1938 г.)
 • Къэгъэгъахэщ мыIэрыси кхъужьи,
 • Пшагъуэ  Iувхэр псым  къыщхьэщыхьащ.
 • Пщащэ закъуэ къыпхуолъагъур жыжьэу:
 • Ар Катюшэ бжьэпэм къытехьащ.
 • Къытехьащи, щIедзэ и уэрэдым,
 • ЩIалэ хахуэм щхьэкIэ иусам, —
 • Зи письмохэр хуэсакъыу ихъумэу,
 • Гурэ псэкIэ фIыуэ илъэгъуам.
 • Лъатэ, лъатэ, си уэрэдыр лъатэ,
 • Дыгъэ гъуэгукIэ си псэр схунэхьэс,
 • Ди къэрал гъунапкъэхэр здахъумэм,
 • ЗауэлI щIалэм мыр схулъэгъэlэс:
 • Къыппежьэнщ Катюшэ, къэбгъэзэжмэ,
 • И гурылъхэр уэ къыбжиIэжынщ.
 • Уи IэнатIэр быдэу пхуэгъэпэжмэ,
 • Псалъэ ттахэр сэ схуэгъэпэжынщ.
 • Уи IэнатIэр быдэу пхуэгъэпэжмэ,
 • Псалъэ ттахэр сэ схуэгъэпэжынщ.
 • Къэгъэгъахэщ мыIэрыси кхъужьи,
 • Пшагъуэ Iувхэр  псым  къыщхьэщыхьащ.
 • Хэт мо нэпкъым къыщылъагъуэр жыжьэу?
 • Ар Катюшэ бжьэпэм къытехьащ.
 • Хэт мо нэпкъым къыщылъагъуэр жыжьэу?
 • Ар Катюшэ бжьэпэм къытехьащ.
 • ЗэзыдзэкIар
 • Хьэмыз  Русланщ.
 • Москва къалэ