ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зиш яужь къинэм си мылъкур ейщ

2021-02-20

  • Я адэр щылIэм, и къуи­тIым уэсят къахуищIащ:
  • — Фи шитIыр къызэдэвгъажи, зиш яужь ­къи­нэм си мылъкур ейщ, — жиIэ­ри.
  • Адэр лIэри щIалъхьэжащ, мылъкур зыгуэрым лъысын хуейтэкъэ?
  • Адэм и уэсятыр ягъэ­зэщIэну я шы зырызым шэсри губгъуэм дэкIащ.
  • Зэбгъуроувэри, яшхэр ирагъэлъ. Дэтхэнэри ­хуейщ и шыр иужь къи­нэнуи, къыжьэдакъуэж.
  • Апхуэдэу, щхьэж и шыр иужь къыхуимыгъа­нэу куэдрэ пылъауэ, шыхэми тхъурымбэр ­къай­тIэтIэхыу зэхау­кIауэ, зы шу гуэр блэкIыу ар илъэ­гъуащ. Апхуэдэу щIащIымкIэ ­щеуп­щIым, Iуэхур зыIутыр къыжра­Iащ.
  • — ФишхэмкIэ фызэхъуа­жи фыкъызэдэжэ, делэ­жьитI, — жиIэри, шур блэ­кIащ.
  • КъардэнгъущI
  • Зырамыку.