ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псалъэзэблэдз

2021-02-20

  • ЕкIуэкIыу: 5. Удз дэжей лъэпкъыгъуэ. 7. Пхъэм къыхэщIыкIа кумбыгъэ ин, псылъэ. 10. Мэжджытым хэт … джапIэ. 11. Ди республикэм и гъунапкъэм щыIэ ­къуажэ. 12. НапIэ­зыпIэ. 13. Шым и щхьэц. 14. МахуэцIэ. 15. ФадэмкIэ ебгъэлеймэ, апхуэдэу уохъу. 19. Тэрч ­районым хиу­быдэ къуажэ цIыкIу. 20. Цы плъыжьыфэ куэду зытет, хущхъуэ­гъуэу къагъэсэбэп къэкIыгъэ. 22. Танкым ит Iэщэ.

  • 23. … зэрыхьэ бей ­мэхъу. 24. Щхьэхуимыту яIыгъ цIыху. 30. НэщI ис цIыхум и пщэдджыжьышхэ. 32. Щхьэгъу­бжэ … 33. ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и джэгуакIуэ, Къэбэрдей-­Балъкъэрым щIыхь зиIэ и артист. 34. ПIащIэу, зыщIыпIэ къыкIэрыху хуэдэ, и нэр къыщип­хъуауэ Iуэху зыщIэ. 35. Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, тхакIуэ Iэзэу щыта … МафIэдз …
  • Къехыу: 1. Дыгъэм идз нэху пакIэ кIыхь. 2. Дуней псом и гъуащхьэтет ­нэхъ Iэзэ дыдэу щытауэ ябж Яшин Лев зыхэта, ищхьэ лигэм щыщ футбол командэ. 3. … еуэнымкIэ ди щIалэхэм бжьыпэр яубыдащ. 4. Мэкъу пыупщIа сатыр. 6. IэщIэвыщIэ. 8. Ефэндым нэтемыгъахуэ … ирагъэтхащ. 9. Цы кIэщI щабэ зытет щэкI Iув. 13. ТхьэмыщкIэхэм … ират хабзэщ. 16. Былымыфэм къыхах кIапсэ, фэдэн къызыхащIыкI. 17. Атэлыкъым игъа­сэ хамэ щIалэ цIыкIу. 18. Жэм лъакъуэ … иукIрэ? 21. Адыгэ футболист цIэрыIуэ, ди республикэм и командэ «Спартакым» и тренер нэхъыщхьэу щыта … Владимир. 25. ЩIыпIэ хуа­бэхэм щыпсэу хьэкIэкхъуэ­кIэ шынагъуэ, джэду лъэп­къым щыщу. 26. Дунейр щыщIыIэм деж цIыхухъу­ми цIыхубзми ар къагъэсэбэп. 27. УэрэджыIакIуэ Iэзэу щыта, Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щIыхь зиIэ и артист … Юрэ. 28. Художник цIэрыIуэ КIыщ Мухьэдин щыпсэу къэралым и щыхьэр. 29. Шыуанышхуэ. 31. Бзу …
  • Зэхэзылъхьар
  • Мыз  Ахьмэдщ.
  • Мазаем и 13-м ди газетым тета псалъэзэблэдзым и жэуапхэр:
  • ЕкIуэкIыу: 1. Чыщмыщ. 3. Къамбий. 7. Псыхьэлывэ. 8. Нып. 10. Ауз. 11. Бэн. 14. ­Елгъэр. 15. ТепIэн. 17. Дихуэжащ. 19. Дыхьэрэн. 22. Нэгъуей. 24. Тутын. 27. Джэд. 28. Къурш. 29. Быф. 33. Вагъэбдзумэ. 34. Салъкъын. 35. Балыджэ.
  • Къехыу: 1. Чэтэн. 2. Мысэ. 4. Мывэ. 5. Йемен. 6. Хьэиуэ. 9. Пеле. 11. Бжьэф. 12. Уэ. 13. Яе. 16. Бэзэр. 17. Дыд. 18. Щэн. 20. Нэгъуд. 21. ЩIыIуб. 23. Ер. 25. Уд. 26. Курыбэ. 27. Джэлэс. 30. ФампIэ. 31. Балъкъ. 32. Iумыл.