ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2021-02-20

Урысей Армэмрэ Флотымрэ зыщыгугъ ныбжьыщIэхэр Утыку Плъыжьым итщ. Мэзкуу, 2020 гъэ, мэкъуауэгъуэм и 24