ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЛIэщIыгъуэ куэд зи ныбжь

2021-01-14

  • «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
  • ЛДПР партми си щхьэми къабгъэдэкIыу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм епха махуэшхуэмкIэ — Урысей печатым и махуэмкIэ!

  • А махуэр пыщIащ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхум — 1703 гъэм щIышылэм и 13-м Пётр Езанэм и унафэкIэ Урысейм дунейм къыщытехьащ къэралым япэ дыдэу щытрадза газетыр — «Ведомости» зыфIащар. Урысей журналистикэм зегъэужьыныр и лъабжьэ хъуащ Урысейм и политикэ гъащIэм, тхылъымпIэкIэ тедзауэ къыдэкIхэрщ цIыхухэм я Iуэху еплъыкIэхэмкIэ щызэхъуажэ IэнатIэу, зи чэзу Iуэхухэм, ныкъусаныгъэхэм ятеухуа тхыгъэхэр къызытехуэу лIэщIыгъуэкIэрэ къекIуэкIар. Печатырщ щIэныгъэри литературэри япэкIэ зыгъэкIуэтар, Урысейм и ехъулIэныгъэхэр щIы хъурей псом хэIущIыIу щызыщIар.
  • Урысей печатыр мыхъуамэ, дунейм щызэлъащIысынутэкъым урыс классикхэм, философ щэджащэхэм, критикхэм я IэдакъэщIэкIхэр. Газетхэр, журналхэр сыт щыгъуи щытащ щIэныгъэншагъэм, пцIымрэ гунэфагъымрэ зэрапэщIэт Iэщэ лъэщу.
  • Фи IэнатIэм ехъулIэныгъэхэр щызыIэрывгъэхьэну, сыткIи фефIэкIуэну, мурад нэхъ ин дыдэхэм фалъэIэсыну, фи къалэмыр жану, дэрэжэгъуэ фи куэду, зэIузэпэщу фыпсэуну, фэри фи Iыхьлыхэми узыншагъэ быдэ фиIэну сынывохъуэхъу.
  •  
  • ЖИРИНОВСКИЙ  Владимир,
  • ЛДПР партым и унафэщI.