ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НэхъыфI дыдэхэм  хабжэ

2020-12-03

  • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр «Урысейм и еджапIэ нэхъыфI дыдэхэр-2020» урысейпсо зэхьэзэхуэм хэтащ, абы къыщыхэжаныкIахэм, и лауреат хъуахэми ящыщщ.

  • Зэхьэзэхуэр къызэзыгъэпэщар къэралым емыпха «ИНТЕРПРОФ-СТАТ» статистикэ-къэхутакIуэ IуэхущIапIэрщ. Абы иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм япкъ иткIэ, зэрагъэпэща реестрым хыхьащ Урысейм и еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм ящыщу щIэныгъэ зэпэщ иту, лэжьыгъэр зэрыуэзэрыбг мыхъуу сыт щыгъуи иригъэфIакIуэу, еджэныгъэм пыщIа Iуэхутхьэбзэхэм я фIагърэ къызэгъэпэщыкIэкIэ къыхэщу цIыхум къалъытахэр. Абы къищынэмыщIауэ, зэпеуэм хыхьа еджапIэм и цIэр фIы и лъэныкъуэкIэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм къызэрыраIуэми, ар абдеж зэрыщыIу бжыгъэми мыхьэнэ иIащ.
  • «ИНТЕРПРОФСТАТ»-м утыку кърилъхьа реестрым къызэщIиубы-да еджапIэхэр унэтIыныгъэ зыбжанэкIэ зэхэкIырт. Абы къилъытэрт курыт еджапIэхэри, IэщIагъэ щызрагъэгъуэт еджапIэхэри, щIэныгъэ нэхъыщхьэ зыт еджапIэхэри. «Урысейм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм ящыщу нэхъыфI дыдэр» унэтIыныгъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр хэхуащ. Интернет Iэмалхэр я тегъэщIапIэу ирагъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм цIыху мин 20-м щIигъу къызэщIиубыдат, зэпеуэм хэт еджапIэр нэхъыфIу къалъытэхэм ящыщ хъун щхьэкIи, дэтхэнэми упщIэ зыбжанэм жэуап иратын хуейуэ щытт.
  • ЕджапIэ нэхъыщхьэ нэхъыфIхэм зэрыхабжам, зэпеуэм и лауреат зэрыхъуам щыхьэт техъуэ фIыщIэгуа- пэ тхылъым и гъусэу, университетым хуитыныгъэ иIэ хъуащ сайтым и IуплъапIэм къыхэзыгъэщхьэхукI дамыгъэр, «Еджэныгъэ Iуэхутхьэбзэхэр зыхуей хуэзэу къызэзыгъэпэщ еджапIэр» зытетыр, тригъэувэну, 2020 — 2021 гъэ еджэгъуэм и кIуэцIкIэ ар абы тригъэтыну.
  • ШУРДЫМ  Динэ.