ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Анэм  и  махуэм ирагъэхьэлIэри…

2020-12-03

  • Урысей гвардием и Управленэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэр IэнатIэм Iуту хэкIуэда я ныбжьэгъухэм я анэхэмрэ я щхьэгъусэхэмрэ ехъуэхъуну кIуахэщ Анэм и махуэм ирихьэлIэу.

  •  
  • Хуагъэхьэзыра тыгъэхэр яIыгъыу, росгвардейцхэр кIуащ полицэм и сержант Къущхьэ Хьэсэдинрэ полицэм и лейтетант нэхъыщIэ Мэшыкъуэ Залымрэ я щхьэгъусэхэм я деж. Апхуэдэ дыдэу щIалэхэр ехъуэхъуащ МВД-м и гуп щхьэхуэм хэта, милицэм и сержант Ансокъуэ Аскэрбийрэ милицэм и лейтенант нэхъыщхьэ Мысрокъуэ СулътIанрэ я анэхэм.
  • Махуэшхуэр я щхьэусыгъуэу, росгвардейцхэм цIыхубзхэм удз гъэгъарэ саугъэтрэ хуахьащ.
  • Урысей гвардием и Управленэу
  • КъБР-м щыIэм и  пресс-IуэхущIапIэ.