ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэрал Советым COVID-19-м земыгъэубгъуным хуэгъэза Iуэхухэр къызэгъэпэщынымкIэ и лэжьакIуэ гупыр мэлажьэ

2020-10-31

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Къэрал Советым COVID-19-м земыгъэубгъуным хуэгъэза Iуэхухэр къызэгъэпэщынымкIэ и лэжьакIуэ гупым и селектор зэIущIэу Москва къалэм и Iэтащхьэ Собянин Сергей иригъэкIуэкIам.

  • Видеоконференц мардэм тету абы щытепсэлъыхьащ COVID-19-м пэщIэтыным хуэунэтIауэ Урысейм и Президент Путин Владимир пщэрылъ ищIахэр гъэзэщIа зэрыхъум. А пщэрылъхэм ящыщщ тест къэпщытэныгъэу ирагъэкIуэкIыр нэхъыбэ щIыныр, лабораторэхэр иджырей Iэмэпсымэ лъэщхэм-  кIэ къызэгъэпэщыныр, амбулаторэхэмрэ поликлиникэхэмрэ я лэжьыгъэм и фIагъыр къэIэтыныр, амбулаторнэу зэIэзэхэм хущхъуэхэр къыхуащэхун папщIэ къэрал бюджетым щыщу щIыналъэхэм хуагъэхьа мылъкум яхущIыгъуныр.
  • ЗэIущIэм апхуэдэуи и гугъу щащIащ зи ныбжь хэкIуэтахэмрэ уз гъэтIылъа зиIэхэмрэ узыфэм щыхъумэным, цIыху зэхуэсыпIэхэм медицинэ нэкIуIупхъуэхэр щаIулъыным, амбулаторнэу ягъэхъуж сымаджэхэм я щытыкIэм кIэлъыплъын папщIэ телемедицинэ центрхэр къызэгъэпэщыным, коронавирус узыфэм пэщIэтыф мастэхэр цIыхухэм хэлъхьэным зыхуэгъэхьэзырыным.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.