ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Шэрджэс театрыр къызэрытщыхъуар

2020-10-20

 • Тхьэмахуэ кIуам ди республикэм щыхьэщIащ Акъ Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ Шэрджэс драмэ театрыр. Налшык къалэм дэт, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым, Нарткъалэ, Анзорей дэт ЩэнхабзэмкIэ унэхэм щагъэлъэгъуащ «Шукшин и хъыбархэр» спектаклыр.

 • Режиссёр Агъашэ Елдар спектаклыр игъэуващ, Шукшин Василий и «Стёпкина любовь», «Мой зять украл машину дров», «Стёпка», «Артист Федор Грай» Iуэтэжхэр и лъабжьэу.
 • Шэрджэс театрым и унафэщI Акъ Динэ къызэрыджиIамкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Адыгеймрэ щаIа гастролхэр Къэрэшей-Шэрджэс Республикэр къызэрыунэхурэ илъэси 100 зэрырикъум ипкъ иткIэ, КъШР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм игъэхьэзыра проектым кърикIуауэ аращ.
 • «Адыгэ Республикэми Къэбэрдей-Балъкъэрми щыдогъэлъагъуэ тхакIуэ Шукшин Василий и IуэтэжхэмкIэ дгъэува спектаклыр. Ар адыгэбзэкIэ зэзыдзэкIар журналист, усакIуэ Бемырзэ Зурабщ. Къыхэгъэщыпхъэщ Шукшин адыгэбзэкIэ иджы япэу утыку къихьэу зэрыарар», — жиIащ Акъ Динэ.
 • Спектаклыр хуабжьу «зэмыфэгъу» дахэу зэхэгъэува хъуат, хъыбариплIым я купщIэр къыхэкъузыкIарэ гушыIэ дахэкIэ гъэнщIауэ. Шукшин нэхъ тпэгъунэгъу ищIырт, теплъэгъуэхэм я зэблэкIыгъуэм актёрхэм къыхадзэ адыгэ дзапэ уэрэдхэм («Си Сэрэтинэ», «Iэлъын цIыкIу», нэгъуэщIхэри).
 • Шукшин и хъыбархэр бзэ дахэкIэ тхауэ, ар къэзыIуатэм акъыл жанагъ дэплъагъуу апхуэдэщ. Абы хэтхэр цIыху къызэрыгуэкIщ, къуажэ гъащIэм нэхъ пэгъунэгъуу, гу къабзэ-псэ къабзэу.
 • Ар адыгэбзэкIэ зэдзэкIауэ адыгэ актёрхэм ягъэзащIэу слъагъуным си нэ къыхуикIырт, зэрагъэувам и хъыбар зэрызэхэсх лъандэрэ. Спектаклым и япэ дакъикъэм къыщыщIэдзауэ удахьэхырт шэрджэс театрым и актёрхэм. Утыку кърахьам лъабжьэ хуэхъур псэукIэм ехьэлIа къызэрыгуэкI Iуэхугъуэхэрауэ щытми, дэтхэнэми и псэ, зэчий, къару хилъхьэри, гъащIэм щыщ дыдэ фIэкIа умыщIэу ди пащхьэ къиуващ актёрхэр. Iуэтэжым хэт лIыхъужьхэр дахэу зэрыджэгум гур хигъахъуэрт, гушыIэмрэ джэгукIэмрэ псэр дэпсэхурт.
 • ГъэщIэгъуэн пщымыхъуу къанэркъым зы сыхьэтым и кIуэцIкIэ актёрхэр образ зыбжанэм зэрихьэр, зы теплъэгъуэм къыпыту адрей теплъэгъуэр екIуу зэрагъэзащIэр. Ар апхуэдэу тыншкъым зи щIалэгъуэхэм я дежкIи, нэхъыжьыIуэхэмкIи. Спектаклым хэтахэм ящыщ дэтхэнэми щхьэхуэу укъытеувыIэну хуэфащэщ, ауэ сэ къыхэзгъэщынут Шэрджэс театрым и артист гуакIуэ, зи ныбжьыр илъэс 70-м щхьэдэха Тут Тезадэ. Абы и ролхэр «утыку образкъым», атIэ «гъащIэ образщ». АпхуэдизкIэ дахэу мэджэгури, джэгуу къапщIэркъым Тезадэ. Ар ящыщщ театрым узэрыщIэсыр пщызыгъэгъупщэ актёрхэм. Мы спектаклми арат — къуажэм, хьэблэм, пщIантIэм, унэм щыпсэу бзылъхугъэ фIэрафIэщ, Iущщ, бзаджэщ, гуапэщ — дауэ мыхъуми, жиIэмрэ зэрызищIымрэ уи фIэщ ищIыфу утыку итщ.
 • Нэхъыжьхэмрэ нэхъыщIэхэмрэ щызэдгъэпщакIэ, къыхэзгъэщынт КIэм Iэсият. Пэжщ, дяпэкIэщ актрисэ пщащэм и псыкъэжэгъуэр, ауэ образым зэрихьэфым, и лIыхъужьым ещхьу уи пащхьэ къызэриувэм я фIыгъэкIэ куэдкIэ узыщегъэгугъ. Нэхъапэу игъэзэщIа ролхэмкIэ, и актёр IэзагъкIэ куэд щIауэ тцIыху Мамыжь Азрэти сыт щыгъуи хуэдэу дахэу щыджэгуащ «Шукшин и хъыбархэм». Апхуэдэу ди гуапэу дакIэлъыплъащ Ажий Щамил, ДыщэкI Руслан, Шорэ Марьянэ, Къаргъей Заремэ, Мэчэр Индирэ сыми.
 • Налшык иужькIэ шэрджэс театрым и гъэлъэгъуэныгъэхэм щыпищащ Аруан, Лэскэн районхэми. Театрым хуэзэша цIыхухэр ЩэнхабзэмкIэ унэм екIуэлIащ, иджырей щытыкIэм къигъэув жыпхъэхэр ягъэзащIэу, ягу зэрырихьар къралъхьащ социальнэ сетхэм.
 • Пандемие лъэхъэнэ дезыгъэзэшам щIэщыгъуэу къытхыхьа Шэрджэс театрыр махуэ хуабэм узыхуэлIэ псы Iубыгъуэу къытщыхъуащ. Тхьэм заригъэузэщI.
 •  
 • НэщIэпыджэ  Замирэ.
 • Сурэтыр  Къарей  Элинэ  трихащ.