ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэрал гъунапкъэхэм ирагъэкIынукъым

2020-09-29

  • Урысейм и Суд приставхэм я феде ральнэ къулыкъущIапIэм (ФССП) Къэ бэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ Управленэм, хабзэ хъуауэ, и электрон сайтымрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я Iэ малхэмрэ къигъэсэбэпу хэIущIыIу ещI щIыналъэм и цIыхухэм ящыщу ятын            хуей ахъшэ щIыхуэ къызытенахэм ятеу хуа дэфтэрхэр. А Iуэхугъуэм тещIыхьауэ ФССП-м иригъэкIуэкIхэм я  щапхъэщ «Узнай о своих долгах» акцэри. Сату щащI центрышхуэхэм, аэропортхэм, гъущI         гъуэгу вокзалхэм ди щIыналъэм щыпсэу дэтхэнэми къыщищIэфынущ Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ Iэмал имыIэу итын хуей ахъшэхэмкIэ телъ щIыхуэр зыхуэдизыр. Абдеж дыдэми щIыхуэр щызытригъэкIыж хъунущ.

  • Iэмал имыIэу ятыпхъэ ахъшэхэмкIэ  хьэкъ къызытенахэр къэрал гъунапкъэхэм зэ  ры рамыгъэкIым куэд лъандэрэ дыщы гъуазэщ. Апхуэдэ спискэхэм хатхэр телъ щIы хуэхэр (абы хохьэ банкым къыпIиха щIыхуэм, алиментым, къэралым и пащхьэ щыптелъ дэтхэнэ нэгъуэщI мылъку хьэкъыр) куэд лъандэрэ зымытхэращ.
  • Коронавирус уз зэрыцIалэм ди къэра-лым зэрызыщиубгъуам къыхэкIыу иджыри къэс зэхуэщIауэ щытащ хамэ щIыпIэхэм  да пызыщIэ автомобиль, хьэуа, гъущI  гъуэ гухэр. Иджы, дызэрыщыгъуазэщи, къэ ралым къызэIуехыж абыхэм ящыщ куэд.  Къапщтэмэ, кхъухьлъатэкIэ укIуэ хъунущ хамэ къэрал зыбжанэм. Мы зэманым апхуэдэ хуитыныгъэхэр яIэ хъуащ къэрали 7-м епха кхъухьлъатэхэм. ФокIадэм и 27-м къыщыщIэдзауэ иджыри къэрали 4-м лъэтэну хуит ящIынущ ди кхъухьлъатэхэр.
  • Къэралым и гъунапкъэхэр зэпаупщIу  хамэ щIыналъэхэм Iуэху зэмылIэужьы гъуэхэмкIэ кIуэну зи мурадхэм къащыхэкI щыIэщ паспорт къэпщытэныгъэм кIуэцI рымыкIыфхэр, ахъшэ тынымкIэ хьэкъхэр зэрателъым къыхэкIыу. Дызэрыт илъэсым и мази 8 блэкIам къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и суд приставхэм апхуэ- дэ лъэпощхьэпохэр къыпагъэуващ цIыху 57237-м. Абыхэм я цIэ-унэцIэхэмрэ ятелъ ахъшэ хьэкъымрэ щыгъуазэ зыщыхуэп щIыфынущ ФССП-м и сайтым.
  • УФ-м щызекIуэ хабзэхэм ятепщIыхьмэ, къэрал гъунапкъэхэр къызэпаупщIу хамэ щIыпIэхэм кIуэну хуиткъым ахъшэ щIыхуэу  мин 30-м, алименту мини 10-м  щIигъу зы телъхэр. Хьэкъыр зыпшынхэм  ап хуэдэ  лъэпощхьэпо ямыIэж мэхъу. Ап хуэдэу щытми, а Iуэхуми зэман гуэр ехь  икIи къохъу  кхъухьлъатэ билетхэр хъуэжын  хуейуэ къыщыхэкIи. Iуэху мыщ хьэпэхэм хэмыхуэн папщIэ, суд приставхэм щIыхуэ зытелъ цIыхухэр къыхураджэ ятелъ ахъшэ хьэкъхэр и чэзум ятыжыну.
  • Ди республикэм хыхьэ щIыналъэхэм ятепщIыхьмэ, псом нэхърэ нэхъыбэ ахъшэ  хьэкъхэр ятелъщ Налшык къалэ округым щыпсэухэм — цIыху 10694-рэ. Бахъсэн  щIы налъэм ис цIыху 14336-м, Дзэлыкъуэ районым щыпсэу 2401-м ятелъщ апхуэ —           дэ щIыхуэ. КъинэмыщIауэ, Прохладнэ  щIы налъэм щыщу цIыху 4389-м, Аруа  ным — 10156-м, Тэрчым — 4797-м, Шэджэмым — 5160-м, Шэрэджым — 1666-м, Iуащхьэмахуэ щIыналъэм — 1251-м хьэкъхэр яIэщ.
  • Дэтхэнэ цIыхуми щыгъуазэ зыхуищIы фынущ телъ щIыхуэхэм я бжыгъэм,  ФССП-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ  Уп равленэм и щIыналъэ къудамэхэм те лефонхэмкIэ зыпащIэмэ. Мис ахэр:
  • Налшык — 8(8662) 97-60-88; Бахъсэн — 8(86634) 4-22-00; Дзэлыкъуэ — 8(86637)         4-17-93; Май — 8(86633) 2-64-00; Прохладнэ — 8(86631) 7-59-28; Аруан — 8(86635) 4-34-23; Тэрч — 8(86632) 4-46-69; Шэджэм — 8(86630) 4-17-59; Шэрэдж — 8(86636) 4-16-26; Iуащ хьэмахуэ — 8(86638) 4-29-95.
  • КЪАРДЭН  Маритэ.