ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мураду пщIыр къохъулIэу упсэуну!

2020-09-29

  • Дол Анатолэ Iэбисал и къуэм и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъури, ди гуапэу дохъуэхъу.

  • Уи дунейр нэхуу, уи щIыхьыр лъагэу, уузыншэу, хэ хъуэ уи бэрэ хэщI уимыIэу, жьыр къохъуэхъурэ щIэблэм лъагъуэхэш уахуэхъуу Тхьэм куэдрэ уигъэпсэу.
  • Лъэпкъым, унагъуэм, жылагъуэм пщIэрэ нэмысрэ къыщыпхуащIу укъогъуэгурыкIуэри, уи пщIэм кIэры мыхуу, махуэщIэ къэс дэрэжэгъуэ къыпхуихьу, мураду пщIыр къохъулIэу упсэуну ди гуапэщ.
  • Маринэрэ уэрэ фызэкIэрымыхуу фи унагъуэ дахэм фащхьэщытыну, фи щIэблэм я ехъулIэныгъэхэм  фы щы гуфIыкIыу фи гъащIэр ефхьэкIыну  дыфхуо -хъу ахъуэ.
  • Уи шыпхъухэр, уи шыпхъу бынхэр.