ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2019-12-17

 • Дыгъэгъазэм и 17,  гъубж
 • Урысейм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм стратегие мыхьэнэ зиIэ я ракетэдзэхэм я махуэщ. Ракетэдзэхэр къызэгъэпэщыным теухуа унафэр СССР-м и Правительствэм 1959 гъэм дыгъэгъазэм и 17-м къыдигъэкIауэ щы-тащ, РВСН-м и махуэр ягъэлъапIэ 2006 гъэм къыщыщIэдзауэ.
 • Урысейм и Къэрал фельдъегер къулыкъум и лэжьакIуэхэм я махуэщ. Къэрал документхэр IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм яIэрызыгъэхьэ а къулыкъум и тхыдэр жыжьэ къыщожьэ. Урысей император Павел Езанэм къэрал унафэр       1796 гъэм и щэкIуэгъуэм IэщIыхьа нэужь ищIа япэ унафэхэм ящыщщ фельдъегер IэнатIэр къызэгъэпэщыным теухуауэ а гъэм дыгъэгъазэм и 17-м Iэ зыщIидзар.

 • Беларусь Кином и махуэщ
 • Къэзахъстаным щагъэлъапIэ энергетикым и махуэр
 • 1995 гъэм УФ-м и Къэрал Думэм и етIуанэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэр хахащ.
 • Нэмыцэ композитор, пианист, дирижёр щэджащэ Людвиг Ван Бетховен къызэралъхурэ илъэс 249-рэ ирокъу.
 • Совет усакIуэ, СССР-ми УФ-ми я Къэрал саугъэтхэм я лауреат Ваншенкин Константин къызэралъхурэ илъэс 94-рэ ирокъу.
 • Норвегием щыщ щIэныгъэлI, Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я бзэхэр зыджу щыта Фогт Ганс къызэралъхурэ илъэси 117-рэ ирокъу.
 • Театрымрэ киномрэ я актёр, СССР-м и цIыхубэ артист, УФ-м и Къэрал саугъэтыр тIэунейрэ зыхуагъэфэща, «Хэкум и пащхьэ щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и нагъыщэ псори зрата Броневой Леонид къызэралъхурэ илъэс 91-рэ ирокъу.
 • Къэрал лэжьакIуэ, адыгэхэм я деж печатым зэрызыщиужьам и къэхутакIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, АР-м щIыхь зиIэ и журналист ХъуакIуэ Заур и ныбжьыр илъэс 83-рэ ирокъу.
 • Техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, РАЕН-м и академик, къэрал лэжьакIуэ Шыхъуэстэн АбдулХьэмид и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, КъБР-м, Адыгейм, КъШР-м, Ингушым, Осетие Ищхъэрэ — Аланием я цIыхубэ артист Нэхущ Чэрим и ныбжьыр илъэс 49-рэ ирокъу.
 • Теленэтынхэр езыгъэкIуэкI, актрисэ «Дуней псом щынэхъ дахэ пщащэ» зэпеуэм 2002 гъэм щытекIуа Фёдоровэ Оксанэ и ныбжьыр илъэс 42-рэ         ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 6 — 10, жэщым 1 градус щыхъунущ.
 • Дыгъэгъазэм и 18, бэрэжьей
 • Iэпхъуэшапхъуэм и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 1990 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м унафэ къищтащ Iэпхъуэшэпхъуэн хуейуэ къызыхудэкIа дэтхэнэ зы лэжьакIуэми абы и унагъуэм исхэми я хуитыныгъэхэр хъумэным, абыхэм къащхьэщыжыным теухуа унафэм.
 • Урысейм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэм езыхэм я шынагъуэншагъэмкIэ и къудамэхэм я махуэщ
 • Урысейм и ЗАГС IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Хьэрыпыбзэм и махуэщ
 • Молдовэм и полицэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 • 1865 гъэм США-м и Конституцэм халъхьащ зэгъэзэхуэжыныгъэ. Абы пщылIыгъэр щымыIэж ищIырт.
 • 1876 гъэм Петербург щекIуэкIащ Урысейм щыяпэ политикэ демонстрацэр.
 • 1940 гъэм къащтащ фашистхэр СССР-м къызэрытеуэнум теухуа «План Барбаросса» жыхуиIэр.
 • 1958 гъэм дунейм щыяпэу США-м щаутIыпщащ связыр къызэгъэпэщыным хуэлэжьэну спутникыр.
 • СССР-м и цIыхубэ артист, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Никулин Юрий къызэралъхурэ илъэс 98-рэ ирокъу.
 • Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Жамборэ Хьэсэнбий и ныбжьыр илъэс 89-рэ ирокъу.
 • Режиссёр, сурэтыщI, теленэтынхэр езыгъэкIуэкIыу, Урысей телевиденэм и академием и академикыу, «Сыт? Дэнэ? Дапщэщ?» нэтын цIэрыIуэм и къызэгъэпэщакIуэу щыта Ворошилов Владимир къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 • Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессору щыта Къущхьэбий Виктор къызэралъхурэ илъэс 88-рэ ирокъу.
 • Совет кхъухьлъатэзехуэ-космонавт, Совет Союзым тIэунейрэ и ЛIыхъужь Волынов Борис и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу.
 • КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, Урысейм ХудожествэхэмкIэ и Академием, Испанием и сурэтыщIхэм я академием, ЩIДАА-м я академик КIыщ Мухьэдин и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
 • Политик, жылагъуэ лэжьакIуэ, физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, РАЕН-м и академик, УФ-мрэ КъБР-мрэ щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, КъБР-м и  Къэрал саугъэтым и лауреат Федченкэ Людмилэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Америкэм щыщ кинорежиссёр, сценарист цIэрыIуэ, продюсер, «Оскар» саугъэтыр щэнейрэ зыхуагъэфэща Спилберг Стивен и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • Экономикэ щIэныгъэхэм я кандидат, «Линкор» дунейпсо компанием и генеральнэ унафэщIым и къуэдзэ Щоджэн Iэуес и ныбжьыр илъэс 61-рэ ирокъу.
 • Америкэ актёр, продюсер, «Оскар» саугъэтыр зрата Питт Брэд и ныбжьыр илъэс 56-рэ ирокъу.
 • Урысей фигурист икIи гъэсакIуэ, УФ-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, Олимп Джэгухэм дыжьын медаль къыщызыхьа, дунейпсо чемпион Авербух Илья и ныбжьыр илъэс 46-рэ ирокъу.
 • Журналист, егъэджакIуэ Щоджэн Мурат и ныбжьыр илъэс 34-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 8 — 12, жэщым градуси 2 — 3 щыхъунущ.