ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

МэшбащIэ  Исхьэкърэ  щIалэгъуалэмрэ  зэхуозэ

2019-12-17

  • Адыгэ Республикэм и ЛIыкIуэ IуэхущIапIэу УФ-м и Президентым деж щыIэм иджыблагъэ зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ. Абы ирагъэблэгъащ УФ-м и ТхакIуэхэм я союзым и унафэщIым и къуэдзэ, Адыгэ Республикэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ, УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Нэхъыжьхэм я советым и тхьэмадэ МэшбащIэ Исхьэкъ Шумахуэ и къуэр.

  • Москва дэс нэхъыжьыфIхэм, щылажьэ щIалэгъуалэм, щеджэ ныбжьыщIэхэм яхуэзащ тхакIуэ цIэрыIуэр икIи я упщIэхэм жэуап яритащ, хъыбар гъэщIэгъуэн куэд яхуиIуэтащ. ЗэIущIэм хэтащ Москва щыIэ Адыгэ Хасэм и Нэхъыжьхэм я советым и тхьэмадэ, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м, КъШР-м, АР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Агырбэ Юрий, АР-м и Премьер-министрым и къуэдзэ — АР-м и ЛIыкIуэ IуэхущIапIэу УФ-м и Президентым деж щыIэм и унафэщI ТхьэкIушынэ Мурат, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым хэт, АР-м Закон къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и лIыкIуэу Москва щыIэ Хъупсырокъуэ Мурат сымэ, нэгъуэщIхэри.
  • Япэу псалъэ зрата Агырбэ Юрий къызэхуэсахэр щигъэгъуэзащ МэшбащIэм къикIуа гъуэгуанэм, литературэм хуищIа хэлъхьэныгъэм, адыгэ тхыдэм и напэкIуэцIхэр и къалэм жанымкIэ ди пащхьэ къызэрырилъхьэм.
  • Къэпсэлъахэм зэхуэдэу къыхагъэщащ ди тхакIуэ щэджащэм и зэфIэкIым пщIэшхуэ зэриIэр, абы и IэдакъэщIэкIхэмкIэ лъэпкъ хабзэмрэ щэнымрэ утыкушхуэм зэрырихьэфар. НэхъыжьыфIым фIыщIэ ин хуащIащ жылагъуэ Iуэхухэми жыджэру зэрыхэтым, адыгэм и щэнхабзэ-тхыдэ щIэиныр хъумэным, нэхъ бей щIыным и гуащIэ зэрыхилъхьэм, тхакIуэ ныбжьыщIэхэм гъуэгу зэрахухишым папщIэ.
  • ЗэIущIэм хэтахэр щыгуфIыкIащ Исхьэкъ яжриIа хъыбарыщIэм – абы и Iэдакъэ къыщIэкIа «Аиссе» романыр зи лъабжьэ фильм трахынущ.
  •  
  • НэщIэпыджэЗамирэ.