ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Нартхэм я фIыгъуэр»

2019-12-05

 • «Нартхэм я фIыгъуэр» фIащауэ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ папщIэ ирагъэкIуэкI фестиваль-зэпеуэм евразие къэралыгъуэ зыбжани къызэщIиубыдащ.

 • Бгъэжьнокъуэ Заурбэчрэ ТIажь Борисрэ мэздэгу сурэтыщI ныбжьыщIэхэм ядолажьэ

 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, дунейм и плIанэпэ куэдым нэса, лъэпкъхэр зэпызыщIэ щэнхабзэ Iуэхур пхагъэкI Лъэпкъхэм я унэу Мэзкуу дэтымрэ ди лъахэгъу, сурэтыщI-модельер ТIажь Альбинэ и фондымрэ, Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэр, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэр, Мэзкуу и Правительствэр, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэр, Урысейм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм щыIэм и Аппаратыр я щIэгъэкъуэну.
 • «Нартхэм я фIыгъуэр» мы зэм щагъэлъэгъуащ Ипщэ дзэ округым и 58-нэ дзэм и мотострелковэ гупхэм я хэщIапIэу Мэздэгу (Осетие Ищхъэрэ-Алание Республикэ) щыIэм. Нартхэм я фIыгъуэм дыщIагъуащ «Москва-Дамаск. Дети России за мир в Сирии» Iуэхум теухуауэ сабийхэм ящIа сурэтхэри, ГъуазджэхэмкIэ европей академием и академик, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Бгъэжьнокъуэ Заурбэчрэ Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и Мэзкуу къудамэм хэт, УФ-м и Правительствэм щэнхабзэмкIэ и саугъэтым и лауреат ТIажь Альбинэрэ я IэдакъэщIэкIхэр.
 • — «Москва — Дамаск» арт-марафоным и щIэгъэкъуэнщ Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэр. Налшыкрэ Мэздэгурэ я сабий-художественнэ школхэм, Кавказ Ищхъэрэм и суворовскэ дзэ еджапIэм я гъэсэнхэм я графикэ лэжьыгъэ зыбжанэ тыгъэ хуэтщIащ министерствэм и дзэ госпиталым», — жиIащ «Нартхэм я фIыгъуэр» дунейпсо арт-проектым и унафэщI, УФ-м и Правительствэм щэнхабзэмкIэ и саугъэтым и лауреат ТIажь Борис.
 • Мэзкуу и курыт еджапIэ №630-м щэкIуэгъуэ мазэм щагъэлъэгъуащ нарт хъыбархэм тращIыкIа сурэтхэр. ТIажь Борис зэрыжиIащи, ар щIащIэм гупсысэ нэхъыщхьэу щIэлъыр лъэпкъхэм я щэнхабзэр егъэцIыхунымрэ щIэблэм ныбжьэгъугъэрэ гуапа-
 • гъэрэ яку дэлъынымрэщ. — Си классым щоджэ лъэпкъ 11-м ящыщхэр. Сабийхэм таурыхъхэр фIыуэ ялъагъури, нэгъуэщI лъэпкъхэм ейхэм щыдгъэгъуэзэну мурад тщIащ икIи къыхэтхащ адыгэ таурыхъхэр. Дэ куэд дохъу икIи дызэщхькъым, ар ди къулеигъэщ, дызэкъуэтмэ, дылъэщщ, — жиIащ пэщIэдзэ классхэм я егъэджакIуэ Незаметдиновэ Маринэ.
 • Тхьэмахуэ псом къриубыдэу школакIуэхэр къеджащ лъэпкъ таурыхъхэм, абыхэм ятеухуа сурэтхэр ящIащ, зыщагъэгъуэзащ лъэпкъхэм къадекIуэкI щэнхабзэхэм. Ахэр еплъащ режиссёр Давыдов Роман ищIа «Сын камня», «Сын камня и великан» мультфильмхэм («Союзмультфильм» киностудие). Кузьмин Валентин и «Нартхэм я фIыгъуэр» тхы- лъыр щIаджыкIа нэужь, цIыкIухэм лIыхъужьхэм и сурэтхэр ящIащ. Абыхэм я IэдакъэщIэкIхэр школым щагъэлъэгъуащ икIи ахэр «Нартхэм я фIыгъуэр» ХI дунейпсо сабий-ныбжьыщIэ зэпеуэ-фестивалым и етIуанэ Iыхьэм хагъэхьэнущ. НэхъыфIхэр къыхэзыхыну жюрим и унафэщIщ Бгъэжьнокъуэ Заурбэч.
 • ШколакIуэхэм яхуэзащ ТIажь Борис. Ар яхутепсэлъыхьащ фестиваль-зэпеуэр къызэрежьам, абы къикIуа гъуэгуанэм икIи цIыкIухэр къыхуриджащ адэкIи а зэпеуэм хэтыну. Абы школым и библиотекэм тыгъэ хуищIащ «Сокровище нартов» тхылъитI, мы арт-проектым ипкъ иткIэ Лъэпкъхэм я унэм и типографием щагъэхьэзыра буклетхэр, альбомхэмрэ каталогхэмрэ.
 • — Лъэпкъ куэд щыпсэу Урысейм и къэкIуэнур зэлъыта щIэблэр дгъэсэн, хуэдуущиин хуейщ фIым, зэныбжьэгъугъэмрэ зэкъуэтыныгъэмрэ, нэхъыщхьэращи, ди къэралым и зыужьыныгъэм хуэпабгъэу дэтхэнэми езым и лъагъуэ хишыным, — жеIэ Незаметдиновэм.
 • УАРДЭ Жантинэ.