ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жьыщхьэ махуэ  Щоджэн Iэмирэт

2019-12-05

  • «Нэхъыжьыр бгъэлъапIэмэ, уи щхьэр лъапIэ хъунущ», — жеIэ адыгэ псалъэжьым. А лъэпкъ Iущыгъэм, Тхьэм и фIыщIэкIэ, лъабжьэ быдэ щигъуэтащ ди деж икIи гулъытэрэ гуапагъэрэ зыпылъ а Iуэхугъуэр зэрагъэзэщIэным куэд хущIокъу. Абы и щапхъэщ Ислъэмей щыпсэу Щоджэн Iэмирэт Лъостэн и пхъум къыщалъхуа махуэр иджыблагъэ зэрыхуагъэлъэпIар.

  • Илъэс 90 къэзыгъэщIа нанэ Iумахуэр езыр бынунагъуэшхуэм къыщалъхуащ. И шыпхъу нэхъыжьхэми хуэдэу, Iэмирэт анэм дэIэпыкъуащ унагъуэ IуэхухэмкIи сабий нэхъыщIэхэр пIынымкIи. Иджыри ныбжьыщIэ цIыкIуу ар пэрыхьащ гуащIэдэкI лэжьыгъэм икIи жылэм щызэхэт хозяйствэм илъэс куэдкIэ щылэжьащ. Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэ хьэлъэхэри зи нэгу щIэкIахэм ящыщщ нэхъыжьыфIыр. Езым хуэдэ сабий минхэм ящIыгъуу, ари щIытIхэм хэтащ, лъэкIымкIэ фронтым зыщIигъэкъуащ.
  • БалигъыпIэ иувэу унагъуэ ихьа нэужь, анэ быныфIэ хъуащ Щоджэн Iэмирэт. Абырэ и щхьэгъусэмрэ къащIэхъуащ хъыджэбзитIрэ щIалиплIрэ. Анэ гумащIэр, анэшхуэ IэфIыр, нанэшхуэ щабэр нобэ ягъэгуфIэ икIи ягъэгушхуэ и бынхэм, и къуэрылъху-пхъурылъхуу 11-м, абыхэм къащIэхъуэжа щIэблэу сабий 24-м.
  • Унагъуэм я гуфIэгъуэр даIыгъыну, нэхъыжь Iумахуэм и махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуну Щоджэнхэ яхуэкIуащ Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Къэзан Зауррэ жылэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Чып Владимиррэ. ЩIыналъэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и пашэ Чылар Аринэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, абыхэм Iэмирэт иратыжащ УФ-м и Президент Путин Владимиррэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ къыхуагъэхьа хъуэхъу тхылъхэр, езыхэри ехъуэхъуащ нэхъыжьыфIым узыншагъэ быдэ иIэу иджыри куэдрэ псэуну.
  • Къэралым, республикэм я унафэщIхэм къыхуагъэхьа хъуэхъу тхылъхэр япэрей гулъытэкъым Щоджэн Iэмирэт и дежкIэ. ИпэкIэ абы къратащ «Анагъэм и медаль», «1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм хьэлэлу зэрылэжьам папщIэ», «Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ къызэрыщытхьам папщIэ» къэрал дамыгъэ лъапIэхэр, фIыщIэ тхылъхэр. НэхъыжьыфIым дэри дохъуэхъу бын гукъеуэ имылъагъуу, и щIэблэм я гулъытэ щымыщIэу иджыри илъэс куэдкIэ и унагъуэм ящхьэщытыну.
  • ЖЫЛАСЭ Маритэ.