ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Кавказ театрхэм я зэфIэкI

2019-12-03

 • Налшык къалэр Кавказ Ищхъэрэм и театр гъэлъэгъуапIэ нэхъыщхьэ хъуат иджыблагъэ. Кавказ Ищхъэрэм и лъэпкъ драмэ театрхэм щхьэкIэ ирагъэкIуэкI «Южная сцена» фестивалым хыхьэу, спектакль нэхъыфIхэр щагъэлъэгъуащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым, Налшык и къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм, Музыкэ къэрал театрым. Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ УФ-мрэ КъБР-мрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм, УФ-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэмрэ абы и щIыналъэ къудамэмрэ.

 • Фестивалыр къыхэзылъхьахэм я мурад нэхъыщхьэр зыхуэгъэзар Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и лъэпкъ театрхэм я лэжьакIуэхэм я зэпыщIэныгъэхэр ягъэбыдэнырщ, щIэблэр театр гъуазджэм дегъэхьэхынырщ.
 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым фестивалыр къыщызэIуахащ Нэш Р. и «Уэшх зыщэр» спектаклымкIэ. Москва къикIа къэпщытакIуэ гупым я пащхьэм къыкIэлъыкIуэ махуэхэм щагъэлъэгъуащ Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Абхъаз, Осетие Ипщэ, Осетие Ищхъэрэ — Алание, Дагъыстэн, Ингуш, Шэшэн республикэхэм, Ставрополь крайм я драмэ театрхэм я лэжьыгъэхэр.
 • Фестивалым хыхьэу, актёр Iэзагъэм теухуа мастер-класс къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щэкIуэгъуэм и 18-м щатащ ГИТИС-м режиссурэмрэ драмэмкIэ и кафедрэм и доцент Гранитовэ — Лавровская Екатеринэ и нэIэм щIэту. КъищынэмыщIауэ, КъБР-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэм лъэпкъ драмэ театрхэм я зыужьыныгъэм теухуа зэIущIэ гъэщIэгъуэн щэкIуэгъуэм и 22-м щызэхэтащ. Зэхыхьэхэм къыщыпсэлъащ лъэпкъ драмтеатрхэм я унафэщIхэр, режиссёрхэр, художественнэ унафэщIхэр. Абыхэм къыхагъэщащ театрхэм я фестивалым мыхьэнэшхуэ зэриIэр, лъэпкъ драмтеатрхэр зэрыщIэным, зэдэIэпыкъуным теухуауэ.
 • Фестивалыр щIэщыгъуэу, гукъинэжу екIуэкIащ икIи щэкIуэгъуэм и 22-м ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щызэхуащIыжащ. Иужьрей пщыхьэщхьэм театреплъхэм ирагъэлъэгъуащ Чанбэ С. и цIэр зезыхьэ Абхъаз къэрал драмэ театрым и режиссёр Кове Валерий щигъэува «Берег неба» спектаклыр.
 • Театр гъуазджэр фIыуэ зылъагъухэм Iэмал яIащ махуитхум къриубыдэу лэжьыгъэщIэ куэдым зыщагъэгъуэзэну. «Режиссёр лэжьыгъэ нэхъыфI», «Сценографие нэхъыфI», «Бзылъхугъэ роль нэхъыфI», «ЦIыхухъу роль нэхъыфI» гуэшыкIэм тету ирагъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм кърикIуахэр иужьрей пшыхьым къыщагъэнэIуащ, зи зэфIэкIкIэ къахэщахэм саугъэтхэр щратыжащ.
 • Лъэпкъ драмэ театрхэм псоми иратащ фестивалым зэрыхэтам щыхьэт техъуэ щIыхь тхылъхэмрэ ахъшэ саугъэтхэмрэ. Фестивалым и спектакль нэхъыфI хъуауэ къыхагъэщащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и режиссёр, УФ-м, Къэбэрдей-Балъкъэр, Абхъаз республикэхэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Фырэ Руслан игъэува, Нэш Р. и «Уэшх зыщэр» лэжьыгъэр. «Сценографие нэхъыфI» лIэужьыгъуэм пашэ щыхъуащ Цей Ибрэхьим и цIэр зезыхьэ Адыгэ лъэпкъ театрым и артистхэм ягъэлъэгъуа «Кавказский меловой круг» спектаклыр, Брехт Б. и пьесэм къытращIыкIар. «Режиссёр нэхъыфI» цIэр хуагъэфэщащ КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Дэбагъуэ Роман, Мизиев Iэубэчыр, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ХьэщIэгъуэгу, Къасей сымэ. «ЦIыхухъу роль нэхъыфIыр» къехъулIауэ къалъытащ КъБР-м и цIыхубэ артист, Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрым и актёр Жангуразов Мажитрэ УФ-м щIыхь зиIэ и артист, Тхапсаев Владимир и цIэр зезыхьэ Осетие Ищхъэрэ къэрал академическэ театрым и актёр Губиев Къазбэчрэ. «ЦIыхубз роль нэхъыфI» лIэужьыгъуэм пашэ щыхъуащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актрисэ КIэхумахуэ ФатIимэрэ Адыгэ, Абхъаз республикэхэм щIыхь зиIэ я артисткэ, Цей Ибрэхьим и цIэр зезыхьэ Адыгэ лъэпкъ театрым и артисткэ Вайкок Iэсиятрэ. «ЕтIуанэ планым и цIыхухъу роль нэхъыфI» цIэр хуагъэфэщащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артистхэу Хъыдзэдж Борисрэ Хьэмырзэ Ахьмэдрэ, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и артист Ораков Замир. «ЕтIуанэ планым и бзылъхугъэ роль нэхъыфIкIэ» къыхэжаныкIащ КъШР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, Акъ Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ Шэрджэс къэрал драмэ театрым и артисткэ Тут Тезадэ. «Актёр нэхъ щIалэхэм я цIыхухъу роль нэхъыфI» унэтIыныгъэм щытекIуауэ къалъытащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и лэжьакIуэ Блашэ Имран. «Актрисэ нэхъ щIалэхэм ящыщу бзылъхугъэ роль нэхъыфI» къызэхъулIар Хетагуров Коста и цIэр зезыхьэ Осетие Ипщэ къэрал драмэ театрым и артисткэ Бекоевэ Заринэщ.
 • КъэпщытакIуэ гупым «ЩIыхьым и дамыгъэ» орденыр хуагъэфэщащ Ставрополь и Академическэ драмэ театрым, Лермонтов Михаил и цIэр зезыхьэм, и артистхэм, Лопе де Вега и «Валенсианская вдова» классикэ комедиер къазэрехъулIам папщIэ.
 • Фестивалым зыкърагъэхьэлIащ Кавказ Ищхъэрэм и театр гъуазджэм и лэжьакIуэхэм, художественнэ унафэщIхэм, режиссёрхэм. Кавказ Ищхъэрэм и лъэпкъ драмэ театрхэм я «Южная сцена» фестивалыр ди щIыналъэм зэрыщекIуэкIыр щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лэжьакIуэхэм, театреплъхэм я махуэшхуэ хъуащ. Театр гъуазджэм и лэжьакIуэхэм я зэфIэкIым хагъэхъуэнымкIэ, иджырей драмэ театрым и зыужьыныгъэм зыщагъэгъуэзэнымкIэ ар IэмалыфIщ. Лъэпкъ театрхэм ягъэлъэгъуа спектаклхэм театр гъуазджэм дихьэххэм гукъыдэж къаритащ икIи я нэгу зрагъэужьащ. Лъэпкъ театрхэр зэрызэмыщхьым хуэдэу, дэтхэнэми и лэжьэкIэм гъэщIэгъуэн, щIэщыгъуэ хыбо-
 • лъагъуэ. Зэхыхьэм лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэр нэхъри игъэбыдэну, гуапа-
 • гъэмрэ захуагъэмрэ щытепщэ лъэпкъ хабзэ дахэхэм зрагъэужьыну дыщогугъ.
 • ТЕКIУЖЬ Заретэ.
 • Сурэтхэр КЪАРЕЙ Элинэ трихащ.