ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Комаровскэм и щIыхькIэ

2019-11-14

  • Урысей гвардием Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэ округым щиIэ къудамэм уэрэдымрэ къафэмкIэ и ансамблым концерт щитащ Къэбэрдей-Балъкъэрым.

  • Урысей гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм -рэ абыхэм я унагъуэхэмрэ зрагъэблэгъа, еджапIэм и лэжьа кIуэхэмрэ студентхэм папщIэ екIуэкIа концертыр щатащ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэ рал институтым. Ар хуэгъэпсат къэрал кIуэцI къэрэгъулыр Урысейм къыщызэзыгъэпэща Комаровский Евграф къызэралъхурэ илъэс 250-рэ зэрырикъум.
  • Артистхэм ягъэзэщIащ урысей, хамэ къэрал уэрэдхэмрэ макъамэ зэмылIэужьыгъуэхэмрэ. Ансамблым и унафэщI, Урысейм  гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, подполковник Бур мистров Василий фIыщIэ хуи щIащ институтым и унафэщIым    и къуэ дзэ Ефэнды ФуIэд, концертыр къызэгъэпэщынымкIэ сэбэп къазэрыхуэхъуам папщIэ.
  • КъищынэмыщIауэ, институтым и фойем деж щекIуэкIащ «Пат риот» жылагъуэ зэгухьэныгъэм къызэригъэпэща «В объективе Росгвардия» сурэт гъэлъэгъуэныгъэр, граф Комаровскэм теухуар.
  •  Фырэ Анфисэ.