ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дэтхэнэми удихьэхырт

2019-11-12

  • Налшык къалэм щэкIуэгъуэм и 3-4-хэм мы гъэм ебланэу щызэхэтащ «Гъуазджэхэм я жэщ-2019» щэнхабзэ-егъэджэныгъэ урысейпсо Iуэхур. ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу «Гъуазджэм зэкъуегъэувэ» къыхуеджэныгъэм щIэту къызэрагъэпэща а зыхыхьэ дахэм мы гъэм Урысейм и щIыналъэ 85-рэ хэтащ.

  • Хабзэ хъуауэ, «Гъуазджэхэм я жэщ» зэхыхьэм ирихьэлIэу илъэс къэс къэралым, республикэм и музейхэмрэ театрхэмрэ, выставкэ, концерт залхэм, библиотекэ, щэнхабзэ клубхэм тхакIуэхэр, уэрэджыIакIуэхэр, художникхэр, артистхэр ирагъэблагъэурэ кином, театрым, макъамэм, сурэтыщI гъуазджэм, литературэм теухуа зэIущIэ гукъинэжхэр икIи щхьэпэхэр къыщызэрагъэпэщ. Ар къыхэзылъхьахэм я мурадыр къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыпсэухэр гъуазджэм и унэтIыныгъэхэр къагъэсэбэпу зэкъуагъэувэнырщ.
  • ЗэIущIэ гуапэр Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм къыщызэIуахащ УФ-м щIыхь зиIэ и художник, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ЩIДАА-м и академик КIыщ Мухьэдин и конференцрэ сурэт гъэлъэгъуэныгъэкIэ. Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ сурэтIыщI цIэрыIуэр илъэс 80, ар и творческэ лэжьыгъэм зэрыпэрытрэ илъэс 60 щрикъум ирихьэлIэу. СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм и зэхыхьэ гъэщIэгъуэнхэм концерт-марафонкIэ щыпащащ «Чегемский родник талантов» фестивалым щытекIуахэмрэ абы хэтахэмрэ, КIыщ Мухьэдинрэ абы и щхьэгъусэ Мосс Жаклинрэ я лэжьыгъэхэм теухуауэ. КърихьэлIахэм я нэгу зрагъэужьащ икIи гукъинэжу зыкъагъэлъэгъуащ Бозий Зураб и «Bozii Records» творческэ студием, ПIаз Аннэ и «Lo canto», Лий Иринэ и «Rirada» уэрэджыIакIуэ студиехэм.
  • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм, НыбжьыщIэхэм я библиотекэм, Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэ Сабий библиотекэм IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм къыщызэрагъэпэщащ киномрэ театрымрэ ехьэлIа мастер-классхэр, тхылъ гъэлъэгъуэныгъэхэр, зэIущIэ гукъинэжхэр, ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуа тхыдэ дерсыр. Абыхэм щыщщ Шекспир Вильям и гъащIэмрэ гуащIэмрэ теухуа лекцэмрэ выставкэмрэ, «Отелло», «Двенадцатая ночь», «Укрощение строптивой», «Гамлет» документальнэ, художественнэ фильмхэм я гъэлъэгъуэныгъэхэр, нэгъуэщIхэри.
  • Къэбэрдей уэрамым тет «Победа» киногъэлъэгъуапIэм деж гъуазджэр фIыуэ зылъагъу ныбжьыщIэхэм я зэфIэкIхэр утыку къыщрахьащ. Эстетикэ гъэсэныгъэмкIэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ центрым, «Шэху уэздыгъэ», «Альтернатива» литературэ студиехэм, «Слово» театр-студием екIуалIэхэмрэ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым и студентхэмрэ удихьэ- хыу къеджащ нэхъыфIу ялъагъу усакIуэхэм я Iэдакъэ къыщIэкIахэм. Апхуэдэхэщ Барто Агние, Тхьэгъэзит Зубер, нэгъуэщI адыгэ усакIуэ цIэрыIуэхэм я усэ купщIафIэхэр.
  • Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъум и утым щагъэлъэгъуащ Кавказым и усакIуэ, тхакIуэ цIэрыIуэхэм ятеухуа фильмхэр. Музыкэ къэрал театрым и уэрэджыIакIуэхэми абы концерт гъэщIэгъуэн щатащ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.
  •  Сурэтхэр СвириденкэТатьянэ трихащ.