ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Журналистхэр Сочэ щызэхуос

2019-09-26

  • Мы махуэхэм Сочэ къалэм щокIуэкI «Вся Россия — 2019» иджырей журналистикэм и XXIII форумыр. Абы щызэхуэсащ Урысей Федерацэм и хэгъэгу зэмылIэужьыгъуэхэм, хамэ къэралхэм къикIа журналист, жылагъуэ лэжьакIуэ, политик, хьэрычэтыщIэ цIэрыIуэхэр. Ди щIыналъэм и лIыкIуэу зэхыхьэм хэтщ КъБР-м и Журналистхэм я союзым   и унафэщI Шаваевэ Разият, район газетхэм я редактор нэхъыщхьэхэр, республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм щыщхэр.

  • Форумыр къызэIуихащ Урысейм и Журналистхэм я союзым и тхьэмадэ Соловьёв Владимир. Абы къыхигъэщащ мыпхуэдэ зэхыхьэхэр илъэс 23-рэ хъуауэ зэрырагъэкIуэкIыр икIи ди къэралым и мызакъуэу, дуней псом ар зэрыщыцIэрыIуэр. Мыгъэрей зэIущIэм цIыху 1200-м щIигъу кърихьэлIащ.
  • — ЩIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щылажьэ журналистхэр я Iуэху еплъыкIэкIэ, лэжьыгъэ и пIалъэкIэ зэхъуэжэнымкIэ мыпхуэдэ зэIущIэхэм икъукIэ мыхьэнэшхуэ яIэщ, — жиIащ Соловьёв Владимир. — Абыхэм кърихьэлIахэм Iэмал яIэщ къэрал, жылагъуэ лэжьа-кIуэ цIэрыIуэхэм яхуэзэну, я зэфIэкIым хагъэхъуэну зэIущIэ щхьэпэхэм хэтыну, зэпыщIэныгъэщIэхэр яубзыхуну.
  • КъищынэмыщIауэ, зэхыхьэм къыщыпсэлъащ Къэрал Думэм СвязымкIэ, хъыбарегъащIэ политикэмрэ технологиехэмкIэ и комитетым и тхьэмадэ Левин Леонидрэ ФедерацэмкIэ Советым хъыбарегъащIэ политикэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм ядэлэжьэнымкIэ и комиссэм и унафэщI Пушков Алексейрэ. Ахэр форумым хэт журналистхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ ехъуэхъуащ ехъулIэныгъэ яIэу я лэжьыгъэр кърахьэлIэну икIи жаIащ къэралым щыщыIэ щытыкIэр властымрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэмрэ я зэпыщIэныгъэм куэдкIэ елъытауэ зэрыщытыр.
  • Урысейм и Журналистхэм я союзым и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм хохьэ журналист лэжьыгъэхэм я зэпеуэхэр къызэгъэпэщыныр. Абыхэм ящыщ зым — 2018 гъэм и журналист лэжьыгъэ нэхъыфI урысейпсо зэпеуэм — кърикIуахэр форумым наIуэ щащIащ.
  • Зэхыхьэм къыщызэIуахащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ я гъэлъэгъуэныгъэ. Абы еплъащ УФ-м и Журналистхэм я союзым и тхьэмадэ Соловьёв Владимир икIи къыдэкIыгъуэхэм нобэ яIэ щытыкIэм щыгъуазэ зищIащ. Апхуэдэу форумым Iэ щыщIадзащ Къэбэрдей-Балъкъэр, Шэшэн, Дагъыстэн, Тэтэрстан, Осетие Ищхъэрэ — Алание, Тува республикэхэм, Монголие къэралыгъуэм я журналистхэм я союзхэр зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм. Абы ипкъ иткIэ абыхэм зэгъусэу къызэрагъэпэщынущ журналистикэм теухуа семинархэр, пресс-турхэр, нэгъуэщI зэIущIэхэри. Шаваевэ Разият къызэрыджиIамкIэ, апхуэдэ зэдэлэжьэныгъэр икъукIэ сэбэп хъунущ журналистхэм я къэу-хьым зиужьынымкIэ, лэжьыгъэ и пIалъэкIэ зэхъуэжынымкIэ. КъищынэмыщIауэ, форумым щагъэлъэгъуэнущ «Моя Кабардино-Балкария» документальнэ фильмыр.
  • ЩхьэщэмыщI Изэ.