ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм щагъэлъагъуэ

2019-05-25

  • ИлъэсипщI гъуэгуанэ къэзыкIуа «Нартхэм я фIыгъуэхэр» дунейпсо сабий-ныбжьыщIэ зэпеуэ-фестивалым нэхъри зеубгъу. Мы махуэхэм Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм щокIуэкI гъуазджэмкIэ Х фестиваль-зэпеуэм щытекIуахэм я IэдакъэщIэкIхэр утыку къыщрахьэ ягъэIэпхъуэ гъэлъэгъуэныгъэ.

  • Мы гъэм а гъэлъэгъуэныгъэм нэхъри зиубгъуащ. Зэпеуэм щытекIуахэм я IэдакъэщIэкI 200-м къыдэкIуэу, абы щагъэлъагъуэ КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Бгъэжьнокъуэ Заурбэчрэ сурэтыщI-модельер ТIажь Альбинэрэ я IэдакъэщIэкIхэри. Щхьэхуэу ягъэлъагъуэ «Дети России за мир в Сирии» Iыхьэм хыхьэу, Урысейм и сурэтыщI ныбжьыщIэхэм ящIа лэжьыгъэ 60. ИлъэсипщIым къриубыдэу проектым хэтащ дунейм и къэрал 27-м, Урысейм и щIыналъэ 36-м я ныбжьыщIэ, щIалэгъуалэ сурэтыщI мин 15-м щIигъу.
  • «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэхэр» проектым и унафэщI ТIажь Борис къызэрыджиIамкIэ, арт-марафоным хиубыдэу километр миниблым нэблагъэ къызэпачыну къапэщылъщ. Гъэлъэгъуэныгъэм Мэздэгу щыщIи-дзащ, Псыхуабэ, Черкесск (КъШР), Мейкъуапэ (Адыгей) къалэхэм щагъэлъэгъуащ, адэкIэ Севастополь, Алуштэ, Абхъазым, нэгъуэщI щIыпIэхэми кIуэнухэщ.
  •  
  • УАРДЭ  Жантинэ.