ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Япэ уэзджынэр кърагъауэ

2018-09-04

  • Налшык къалэм дэт курыт школ №5-м япэ классым сабий 200-м щIигъу фокIадэм и 1-м кIуащ.

  • ЩIэныгъэм и махуэм теухуауэ ирагъэкIуэкIа Iуэху дахэм зрагъэхьэлIат КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Шэнтыкъу Иринэ, ЗыужьыныгъэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр центрым и унафэщIым и къуэдзэ Кравцовэ ФатIимэ, Сабий творчествэмкIэ «Дыгъэпс къалэ» академием и генеральнэ унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Iэрыпщ Мурат.
  • Курыт еджапIэм и унафэщI Емуз Светланэ ЩIэныгъэм и махуэмкIэ ехъуэхъуащ япэ классым кIуахэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ икIи къыхигъэщащ зи унафэщI школым щIэтIысхьэм и бжыгъэм илъэс къэс зэрыхэхъуэр зэригуапэр. «НыбжьыщIэхэм я еджэгъуэ зэманыр гукъинэжу, гъэщIэгъуэну зэрагъэкIуэнум дыхуэщIэкъунущ, сохъуэхъу дэтхэнэми ехъулIэныгъэфIхэр къигъэлъэгъуэну!» — жиIащ Емузым.
  • — Си гуапэу сэри цIыкIухэм сехъуэхъуну сыхуейт ЩIэныгъэм и махуэмкIэ. ФокIадэм и 1-м школым япэу щIэбакъуэ цIыкIухэм, шэч хэмылъу, мыбдеж щIэ куэд къыщыфщIэнущ.Зыми и дежкIэ щэхукъым еджэгъуэ илъэсхэр псынщIэу зэрыблэлъэтыр. Ауэ а зэманым нэхъ гуимыхуж щыIэкъым, япэ къэхутэныгъэхэм ущыхэтыр, япэу узыIущIэ ныбжьэгъухэр, уи япэ егъэджакIуэхэр щызэбгъэцIыхур абы щыгъуэщи. ДяпэкIэ школыр фи етIуанэ унэщ. Фи къару фемыблэжмэ, ехъулIэныгъэшхуэхэр фиIэнущ, — яжриIащ ныбжьыщIэхэм Егоровэ Татьянэ.
  • ЦIыкIухэм чэнджэщ щхьэпэхэр яритащ Шэнтыкъу Ирини. Ар къеджащ КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къумыкъу Iэуес къигъэхьа хъуэхъу тхыгъэм.
  • Зэрыхабзэу, гъэ еджэгъуэщIэм зэрыщIидзэм и нэщэнэу щыт япэ уэзджынэр кърагъэуащ. Апхуэдэ Iэмал иратащ япэ классым кIуа дэтхэнэми. ЦIыкIухэр япэ дерсым щIэсащ, а махуэм ахэр ирагъэплъащ Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрым и артистхэм хуагъэхьэзыра теплъэгъуэхэм.
  • БЕЛГЪЭРОКЪУЭ Марьянэ.