ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Спорт ухуэныгъэхэр къапщытэ

2018-07-05

  • КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъамрэ абы и къуэдзэ Анаев Аслъэнрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Гундэлэн, Былым, Эльбрус жылагъуэхэм, КъБКъУ-м и зыгъэпсэхупIэм, Азау тафэм, къищынэмыщIауэ, зыщагъэгъуэзащ Тырныауз дэт стадионымрэ «Геолог» спорткомплексымрэ я лэжьэкIэм.

  • Iуащхьэмахуэ районым щекIуэкIа къэпщытэныгъэхэм хэта гупым, щIыналъэм и унафэщIхэр ящIыгъуу, зрагъэлъэгъуащ «Кенделен» физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексым и къэгъэсэбэпыкIэр, ар мафIэсым зэрыщыхъума Iэмалхэр. Апхуэдэу еплъащ топджэгу губгъуэ щыбухуэ хъуну щIыпIэхэу спорткомплексым и гупэм е Былым жылагъуэм иIэхэм. «2016 — 2020 гъэхэм Урысей Федерацэм физкультурэмрэ спортымрэ зегъэужьын» къэрал программэм ипкъ иткIэ, 2019 гъэм а ухуэныгъэр зэфIэгъэкIын хуейщ.
  • Къэпщытэныгъэхэм и ужькIэ министрыр яIущIащ Бгы-лыжэ спорт школымрэ КъБР-м Бгы-лыжэ спортымрэ сноубордымкIэ и федерацэмрэ я унафэщIхэм. Ахэр тепсэлъыхьащ зыгъэсэныгъэхэр нэхъ егъэфIэкIуа зэрыхъуну, ди спортсмен ныбжьыщIэхэм я ехъулIэныгъэхэм зэрыхагъэхъуэну Iэмалхэм.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.