ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым мэлыжьыхь мазэм фыщеплъ хъунущ

2018-04-10

  • Мэлыжьыхьым и 12-м: Къэрмокъуэ Мухьэмэд и «ИугъащIэ лъагъуныгъэм» и Iуэтэжым къытращIыкIа лирикэ гушыIэм.
  • Мэлыжьыхьым и 19-м: Дюрренматт Фридрих и пьесэмкIэ ягъэува «Визит дамы» трагикомедием.
  • Мэлыжьыхьым и 25-м: Аппаев Билал и «Унэидзыхьэ» пьесэм къытращIыкIа гушыIэ спектаклым.
  • Ахэр щыщIидзэнур сыхьэт 19.00-рщ.
  • УпщIэ зиIэхэр фыпсалъэ мы телефонхэмкIэ: 42-64-94, 42-33-89.