ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПщIэ зыхуэсщI ди лэжьэгъухэ!

2018-04-07

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и унафэщIхэм, сэ къызбгъэдэкIыу фэри ветеранхэми сынывохъуэхъу фи махуэ лъапIэмкIэ — Урысей МВД-м СледствэмкIэ и IэнатIэхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 55-рэ зэрырикъумкIэ!
  • Фи IэщIагъэм фIыуэ зэрыхэфщIыкIым, Iуэхум фызэрыхуэпэжым, цIыхугъэ зэрыфхэлъым и фIыгъэщ къыфпэщыт къалэнхэр нэщIысауэ зэрывгъэзащIэр, къэралым хабзэр щыгъэбыдэным я шэсыпIэ фызыщIыр.
  • Сынывохъуэхъу узыншагъэ, насып, гъащIэ зэIузэпэщ фиIэну, Урысей къэралым и лъэщагъым папщIэ щIэпхъаджащIэхэм фапэщIэту евгъэкIуэкI Iуэхум ехъулIэныгъэкIэ фыпэрытыну!
  • Ирехъу фи гъащIэр дахэ, фи унагъуэхэр хуабагъэрэ зэгурыIуэкIэ гъэнщIауэ щрырет!
  •         
  •   КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр,
  •                                полицэм и генерал-лейтенант Ромашкин Игорь.