ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Кыщпэкдэсхэм пашэныгъэр яубыд

2016-05-18

  • Санкт-Петербург къалэм иджыблагъэ щекIуэкIа «Школа здоровья — 2016» урысейпсо зэпеуэм пашэ щыхъуащ Бахъсэн районым хыхьэ Кыщпэк къуажэм и курыт еджапIэр. Абы къыхуагъэфэщащ зэхьэзэхуэм зэрыщытекIуам щыхьэт техъуэ щIыхь тхылъыр.
  •  
  • Школым и лэжьакIуэхэм зэпеуэм ягъэхьащ еджакIуэхэм я узыншагъэр хъумэнымкIэ методикэ лэжьыгъэхэр, программэхэр, социальнэ проектхэр.
  • Зэпеуэм кърикIуахэр зэхалъхьэжа нэужь, «Образовательная организация — территория здоровья — 2016» Iыхьэм Кыщпэк курыт еджапIэм къыщыхуагъэфэщащ «За отличные успехи в области здоровьесбережения участников образовательного процесса» медалыр.
  • Бахъсэн муниципальнэ щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Сыжажэ Хьэсэн зэпеуэр къызэзыгъэпэщахэм къабгъэдэкI фIыщIэ тхылъыр къыхуагъэхьащ, щIэблэр узыншэу къэгъэхъуным ехьэлIа лэжьыгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIым папщIэ.
  • Абазэ   Лерэ.
  • Бахъсэн муниципальнэ щIыналъэ администрацэм
  • и пресс-IуэхущIапIэ.