ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Си бзэ — си псэ, си дуней

2016-02-26

Къэрэгъэш дэт курыт школ №1-м щеджэ ныбжьыщIэхэр лъэпкъ хабзэм хуагъасэ.Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.