ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIыналъэ зыужьыныгъэр ирагъэфIакIуэ

2021-10-19

  • УФ-м и Президентым и лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Чайкэ Юрийрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ дыгъуасэ зэIущIащ.

  • ХьэщIэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къеблэгъащ республикэм и япэ Президенту щыта КIуэкIуэ Валерэ къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум траухуа фэеплъ Iуэхугъуэхэм хэтыну.
  • КъулыкъущIэхэр тепсэлъыхьащ ди щIыналъэм и социально-экономикэ, жылагъуэ-политикэ зыужьыныгъэм ехьэлIа Iуэхухэм, псом хуэмыдэу УФ-м и Президент Путин Владимир ищIа пщэрылъхэр гъэзэщIа зэрыхъум.
  • Чайкэ Юрий КIуэкIуэ Казбек щигъэгъуэзащ лышх узыфэм щеIэзэ республикэ сымаджэщым и ухуэныгъэр и кIэм нэгъэсынымкIэ дэIэпыкъуэгъу къазэрыхуэхъунум теухуауэ къащта унафэм. Лэжьыгъэхэр 2013 гъэм къызэтрагъэувыIауэ щытащ, иджы а Iуэхум УФ-м и Президентым и лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и аппаратым Урысей Федерацэм ФинансхэмкIэ и министерствэр дэщIыгъуу хэплъащи, зэман гъунэгъум ухуэныгъэм и ужь ихьэжынущ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэм Чайкэ Юрий фIыщIэ хуищIащ, республикэм и гугъуехьхэм зэпымыууэ гулъытэ къызэрыхуищIым папщIэ. Щхьэхуэу ахэр тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым коронавирусым зэрызыщиубгъу щIыкIэмрэ ар къызэтегъэувыIэнымкIэ къагъэсэбэп Iэмалхэмрэ.
  • Чайкэ Юрий а махуэм удз гъэгъахэр трилъхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ Президенту щыта КIуэкIуэ Валерэ и фэеплъ сыным.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.