ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дагъыстэнми  къыщикIуэтакъым

2021-03-16

 • «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Мэхъэчкъалэ. «Труд» стадион. Гъатхэпэм и 13-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

 • Судьяхэр: Самсонов (Балашихэ), Образко (Ставрополь), Туркин (Астрахань).
 • «Легион Динамо»: Магомедов А., Муслуев, Омаров, Алибеков, Дубухов, Удунян, Мальсагов, Саадуев (Абдуллаев, 75), Гамзатов, Магомедов Р. (Панаев, 81), Эльдарушев (Кадиев, 72).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Уэрэзей, Мэкъуауэ, Шумахуэ, КIэдыкIуей, Ольмезов, Хьэшыр (ХъутIэ, 73), Дэхъу, Пащты, Бахъсэнокъуэ (Жангуразов, 78), Гугуев (Бацэ, 82).
 • Дагъуэ къыхуащIащ Пащтым, Гамзатовым, Уэрэзейм.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и мыгъэрей Iыхьэм и пэщIэдзэ зэIущIэм Мейкъуапэ и «Дружба»-р щыхигъэщIарэ я гукъыдэжыр ину «Спартак-Налшыкым» и футболистхэр Дагъыстэным и къалащхьэм кIуащ. Щэбэтым абы къащыпэплъэрт зэпеуэм щыпашэхэм ящыщ зы «Легион Динамо»-р. Хэгъэрейхэр хущIэкъурт зэпеуэм бжьыпэр щызыIыгъхэм зыкъыкIэрамыгъэхуну икIи япэ дивизионым щIэбэныну. Ар къайхъулIэн папщIэ япэщIыкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэр хагъэщIэн хуейт, иужькIэт адэкIэ щыныкъуэкъуэфынур. Армырамэ, адрейхэм хэпщIыкIыу къакIэрыхунут.
 • «Спартак-Налшыкымрэ» «Легион Динамо»-мрэ я зэIущIэхэм топ куэд щыдагъэкI хабзэкъым. Апхуэдэ хъуащ щэбэтым зэхэтари. Нэрылъагъут лъэныкъуэхэр зыр адрейм зэрыщышынэр икIи зыхъумэжыныгъэр абыхэм япэ зэрырагъэщыр. ЗэпэщIэтыныгъэхэр гуащIэ пэтми, щIалэхэм пщIэ зэхуащIырт икIи ткIийуэ щызэжьэхэуэми, фэбжь зэрырамыдзыным елIалIэрт.
 • Командэхэм бжыгъэр къызэIуахыну Iэмал куэд яIакъым. Уеблэмэ къыщыпщыхъу щыIэт гъуэм зэреуэн хуейр абыхэм ящыгъупщэжу. Гукъинэжу къэнар IуэхугъуитI къудейщ. Япэм, джэгум и етIуанэ Iыхьэм щIадзэжа къудейуэ, ди гъуащхьэтет Антипов Антон налшыкдэсхэр къригъэлащ. ЕтIуанэм, зэIущIэр щиух дыдэм, Кадиевыр щхьэкIэ къызэуа топыр гъуащхьэм техуэри, къэлъеижащ.
 • Пэжыр жыпIэмэ, «Спартак-Налшыкми» «Легион Динамо»-ми а махуэм текIуэныгъэр яхуэфащэтэкъым. Абы щыгъуэми, ущымыгуфIыкIыкIэ Iэмал иIэкъым етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щынэхъ лъэщхэм ящыщ зым и деж кIуами, ди щIалэхэр зы мэскъалкIи къызэрымыдзыхам икIи джэгугъуий хъуауэ зэкIэлъхьэужьу зыми къызэрыхимыгъэщIэфым.
 • Зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызэпаубыдащ Краснодар и командитIымрэ «Черноморец»-мрэ. Ахэрауэ къыщIэкIынущ япэ дивизионым хуэзышэ увыпIэ закъуэм щIэбэнынури. Абы хэлъхьэныгъэфI хуащI гъунэгъу щIыпIэхэм щыджэгу адыгэ щIалэхэми. Къапщтэмэ, джэгугъуэ етIуанэ хъуауэ къыхэжаныкI Гъурф Азэмэтщ бжыгъэр къызэIуихыу краснодардэсхэр Псыхуабэ щыIэу аргуэру тезыгъэкIуар. Апхуэ-дэ дыдэу ДыщэкI Аслъэн сэбэп хуэхъуащ «Кубань-Холдинг»-м. Абы дигъэкIа ещанэ топым «Кубань-Холдинг»-м очкоищ къригъэхьащ икIи ар бжьыпэм къыщигъэнащ. ДыщэкIыр иужькIэ ихъуэжащ Тулэ и «Арсенал»-м къыхэкIыжа Бырхьэм Къантемыр.
 • «Краснодар-3»-м ефIэкIа «Черноморец»-м и гъуэм топ къыдригъэгъэкIакъым абы и гъуащхьэтет Щоджэн Азэмэт. Абы щыгъуэми Машэжь Ратмир къызэрыхэжаныкIаращ зи фIыгъэр Новороссийск икIахэр зэрытекIуар.  АдэкIи тфIэхьэлэмэту дыкIэлъыплъынщ зэхьэзэхуэм япэ увыпIэр къыщахьын папщIэ адыгэ щIалэхэр зыхэт гупхэм я зэныкъуэкъуныгъэм.
 • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ иужьу зэхэта зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм: «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 0:2, «Краснодар-3» (Краснодар) — «Черноморец» (Новороссийск) — 0:2, «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 3:2, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Кубань» (Краснодар) — 1:2, СКА (Дон Iус Ростов) — «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — 0:1, «Форте» (Таганрог) — «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — 0:0.
 • «ТIуапсы» (ТIуапсы) — «Интер» (Черкесск) зэIущIэр щыщыIэнур пщэдейщ.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгу-гъуэр гъатхэпэм и 20-м зэхэтынущ. А махуэм «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъэнущ «Краснодар-3» командэр.
 •  
 • Жыласэ Заурбэч.