ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЕхъулIэныгъэкIэ щIадзэж

2021-03-10

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 3:1 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 7-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

 • Судьяхэр: Дорошенкэ (Краснодар), Строганов (Мэзкуу), Багдасаров (Владикавказ).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Шумахуэ, КIэдыкIуей, Ольмезов, Мэкъуауэ, Багъэтыр (Джатэрывэ, 62), Хьэшыр (ХъутIэ, 69), Дэхъу, Бахъсэнокъуэ (Жангуразов, 70), Iэпщацэ (Уэрэзей, 77), Гугуев.
 • «Дружба»: Гиголаев, ХъуакIуэ (Арсеньев, 72), Палажнов, Хьэгъур, Подковыров, Iэшэ, Крылов (Такълы, 81), Гагиты, Ещенкэ (Букие, 75), Бабенкэ (Делэкъу, 89), Къуэн.
 • Топхэр дагъэкIащ: Гугуевым, 32-пенальтикIэ (1:0). Хьэшырым, 66 (2:0). Гугуевым, 82 (3:0). Къуэным, 90+2 (3:1).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Гугуевым, Iэпщацэм, ХъутIэм, Джатэрывэм.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и мыгъэрей Iыхьэм ЦIыхубзхэм я махуэм зы мащIэ- кIэ хуепIэщIэкIыу щIидзащ. Мазищрэ ныкъуэкIэ темыпыIэжу абы пэплъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым топджэгум щыдихьэххэр. Ар щхьэусыгъуэншэтэкъым: нэгъабэ хиубыда пэщIэдзэ зэIущIиплIым зы очко фIэкIа къахуэмылэжьауэ ирагъажьэри, япэ текIуэныгъэр щызыIэрагъэхьа фокIадэм (сентябрым) и 6-м лъандэрэ ди щIалэхэм зэ зэкъуэ фIахьауэ арат. А псом ищIыIужкIэ, иужь джэгугъуиплIым къриубыдэу я гъуэм зы топи къыдрагъэгъэкIатэкъым, езыхэр блэнейрэ къыхэжаныкIат. Зи гугъу тщIа Iуэхугъуэхэр узыгъэгушхуэт икIи дызыщыгугъ ехъулIэныгъэщIэхэм я лъабжьэ быдэт. АдэкIэ Iуэхур зэрыхъунур зэлъытар зэпеуэм и етIуанэ Iыхьэу мы гъэм щыIэнум зэрызыхуагъэхьэзырарат. Ар зыкъомкIэ наIуэ ищIынут ди къуэш Адыгейм къикIа Мейкъуапэ и «Дружба»-м тхьэмахуэм драгъэкIуэкIыну зэIущIэм.
 • Нэгъабэ къыхуащIа дагъуэхэм я зэранкIэ гъатхэпэм и 7-м щыIа джэгугъуэм хэтыфакъым «Спартак-Налшыкым» и капи-тан Пащты Русланрэ гупым и гъуащхьауэ нэхъыфI Бацэ Къантемыррэ. Абы щхьэкIэ къэмынэу ди щIалэхэм фIы дыдэу зыкъагъэлъэгъуащ икIи зэхьэзэхуэм мыIейуэ зэ-рыхуэхьэзырыр наIуэ ящIащ. Пэжщ, турнир таблицэм къыщыкIэрыхухэм ящыщ Мейкъуапэ и «Дружба»-м текIуэн папщIэ налшыкдэсхэм  къызыкъуахын хуей хъуакъым я зэфIэкI псори. Ахэр къащехъулIэнур нэхъ иужьыIуэкIэу къыщIэкIынущ.
 • Хэгъэрейхэм зэрахабзэу, ди щIалэхэм ебгъэ-рыкIуэныгъэ лъэщхэмкIэ къыщIадзащ. Апхуэдэу къызэрыхъунур ящIэ пэтми, зэгуэрым ди командэм и тренер нэхъыщхьэу щыта Ешыгу Сэфарбий и иджырей гъэсэнхэм абы зыри яхуещIакъым. ХьэщIэхэм зэрызахъумэжыфар сыхьэт ныкъуэщ. АдэкIэ я Iуэхухэр зэIыхьащ, я гъуэм пэмыжыжьэу футбол хабзэр къызэпаудри. Пенальти! Фэбжь зэриIам папщIэ зыкъом щIауэ мыджэгуа Гугуев Магомед ар Iэзэу игъэзэщIащ.
 • Загъэпсэхуу къихьэжа иужькIи «Спартак-Налшыкым» и тепщэныгъэр хуабжьу зэрыинт. ИкIи,   66-нэ дакъикъэм Дэхъу Ислъам кърита топыр къигъэсэбэпу Хьэшыр Алан бжыгъэр 2:0-м щынэсам, псори  гугрыIуэгъуэ  хъуащ.
 • АрщхьэкIэ налшыкдэсхэр абдежми къыщызэтеувыIакъым. Джэгур зи щIэщыгъуэ Гугуев Магомед Iуэхур 3:0-м хуигъэкIуащ.
 • Абы иужькIэщ ди щIалэхэр мащIэу щысабырыжар. Ар къагъэсэбэпри, Адыгейм къикIахэм бжыгъэр езыхэм я дежкIэ нэхъ езэгърабгъу ящIащ. Джэгугъуэ етхуанэри зэкIэлъхьэужьу топ къыхудамыгъэкIауэ къезыхьэлIауэ къызыщыхъуа налшыкдэсхэм я гукъыдэжыр мащIэу къызэтрикъутащ «Дружба»-м и капитан Къуэн Амир. ЗэIущIэм къыщIагъуа дакъикъэхэр щиухым, абы кIэух бжыгъэр                3:1-м нигъэсащ.
 • Апхуэдэ щIыкIэкIэ зэхьэзэхуэм и япэ къекIуэкIыгъуэр етIуанэ дивизионым  и Япэ гупым хэтхэм зэфIагъэкIащ. АдэкIи апхуэдиз дыдэ къащыпэщылъщ. Дауи, зэIущIэхэр дяпэкIэ нэхъ гуащIэжу щытынущ икIи дыхуейт «Спартак-Налшыкым» хуэфэщэну ахэр кърихьэлIэну.
 • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ мы гъэм япэу зэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — «Форте» (Таганрог) — 1:1, «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 1:1, «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 1:3,«Кубань» (Краснодар) — «Интер» (Черкесск) — 6:0 (топхэм языр Гъурф Азэмэт дигъэкIащ), «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — «ТIуапсы» (ТIуапсы) — 3:1,«Черноморец» (Новороссийск) — СКА (Дон Iус Ростов) — 1:0.
 • «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) зэIущIэр ягъэIэпхъуащ.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр гъатхэпэм и 13-м зэхэтынущ. А махуэм «Спартак-Налшык» командэр Мэхъэчкъалэ щыIущIэнущ абы и «Легион Динамо»-м.
 •  Жыласэ Заурбэч.