ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жэмтхьэлэ Ищхъэрэ къуажэм щыпсэу Гъубжокъуэ Алихъан ТIалиб и къуэм и ныбжьыр нобэ илъэс бжыгъэ дахэ ирокъу

2021-02-20

  • Жэмтхьэлэ щыпсэу ди лъэпкъым я нэхъыжьыфI, пщIэ зы­­хуэсщI, дыщэм ефIэ­кIыу
  • зыхуэзгъадэ щымыIэ, сызэрыгу­шхуэ, цIыхугъэрэ адыгагъэрэ зыхэлъ, зи нэгум нурыр кърих си дэлъху гумащIэм сынохъуэхъу уи махуэ ­лъапIэмкIэ.
    ЦIыхум и ныбжьыр щыхэкIуатэм нэхъ лъа­пIэу къилъытэ узыншагъэм ущымыщIэу, уи гур хэзыгъэщIын уIумыщIэу, уи гукъыдэжыр ину, уиIэ фIыгъуэр пхуэбагъуэрэ уимыIэр къохъулIэу, уи Iэнэгур берычэту, уи бынхэмрэ абыхэм къатепщIыкIыжахэмрэ я насыпым уи лъэр нэхъ жан ящIрэ жьыгъэр къыпщIэмыхьэу, уи гуащIэ мыкIуэщIу иджыри илъэс куэдкIэ Тхьэм укъытщхьэщигъэт!
  • Уи шыпхъу Розэ и унагъуэр.
    Налшык къалэ.