ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зы махуэм  джэгугъуитIым   щытокIуэ

2021-02-11

  • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм гъатхэпэм щIэзыдзэжыну и Iыхьэм зыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» и зыгъэсэныгъэхэм Нартсанэ (Кисловодск) къалэм щыпищэн иригъэжьащ мазаем и пэщIэдзэм.

  •  Зыгъэсэныгъэхэр кIуэ пэтми щIэхуабжьэ зэпытщ. Бэшэчагъым и лъабжьэр мазэм нэблагъэкIэ зыгъэтIылъа «Спартак-Налшыкым» и тренерхэм иджы нэхъыбэу зытрагъащIэр гупым хэтхэм я Iэзагъым хэгъэхъуэнымрэ ахэр джэгупIэ губгъуэм щызэгурыгъэIуэнымрэщ. Абы папщIэ зэныбжьэгъугъэ зэIущIэхэр щIэх-щIэхыурэ къызэрагъэпэщынущ  икIи хьэрхуэрэгъу ящIынухэм зэкIэ хэплъыхьыщэнукъым.
  • Нартсанэ я пIэм щизэгъа къудейуэ, мазаем и 7-м, налшыкдэсхэм джэгугъуитI зы махуэм ирагъэкIуэкIащ. ЯпэщIыкIэ  ахэр IущIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм топджэгум щыдихьэххэм я лигэм (ещанэ дивизион) нэгъабэ щытекIуа Ивановскэ жылагъуэм щыщ «Ставрополь-АгроСоюз» командэм и футболистхэм.
  • ЗэщIэщтхьа икIи уэсым зэщIищта губгъуэм лъэныкъуэхэм я зэфIэкIыр зды-нэсыр къыщагъэлъэгъуэну Iэмал щIагъуэ яIакъым. Апхуэдэу щыт пэтми, зэIущIэм и 49-нэ дакъикъэм «Спартак-Налшыкым» и капитан Пащты Руслан я хьэрхуэрэгъухэм  я  гъуэм пэмыжыжьэу щраудын хуей хъуащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и футболист нэхъыфIу нэгъабэ къалъыта а щIалэм метр пщыкIузым и деж щыту бжыгъэр къызэIуихащ. Абы фIэкIа къыхэжа- ныкIыну зыми хузэфIэкIакъым икIи налшыкдэсхэм текIуэныгъэр 1:0-у зыIэрагъэхьащ.
  • Нэхъ пщыхьэщхьэхуэ-кIуэу етIуанэ зэныбжьэгъугъэ зэIущIэри зэхэтащ. «Спартак-Налшыкым» абы къыщигъэсэбэпар япэм щымыджэгуахэмрэ зэман мащIэкIэ  фIэкIа адрейм зыкъыщызымыгъэлъэ-гъуахэмрэщ. Ахэр нэхъ гуащIэжу къыщIэкIащ. Премьер-лигэм ехъулIэныгъэкIэ хэт Грознэ и «Ахмат»-м и щIалэгъуалэ гупым налшыкдэсхэр 6:2-уэ текIуащ.
  • Жыласэ  Заурбэч.