ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2020-12-10

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, «КъБР-Медиа» ГКУ-м, КъБР-м и Журналистхэмрэ ТхакIуэхэмрэ я зэгухьэныгъэхэм, «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская молодёжь», «Горянка» республикэ газетхэм, «Литературная Кабардино-Балкария», «Iуащхьэмахуэ», «Минги Тау»,«Солнышко», «Нур», «Нюр» журналхэм, «Къэбэрдей-Балъкъэр» ВТК-м, «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм, «КъБР-Инфо» хъыбарегъащIэ агентствэм я лэжьакIуэхэм гущIыхьэ ящыхъуащ Макитов Камал Магомед и къуэр дунейм зэрехыжар икIи абы и Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ яхуогузавэ.