ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НэхъыжьыфIым хуэгъэза хъуэхъухэр

2020-09-24

 • ПщIэ зыхуэсщI Уардэщыкъуэ Джырандыкъуэ и къуэ!
 •  Сигуми си псэми къыбгъэдэкIыу уи махуэ лъапIэмкIэ сынохъуэхъу!
 • Дэ ди фIэщу дрогушхуэ лIыгъэрэ гушхуэныгъэрэ зыхэлъ фи лъэхъэнэм и цIыхухэм! УзэщIыныгъэм хуэIэижьу къыщIэкIа лIыхъужь нэсхэм! Фэ гугъуехьхэми фыщышынакъым, фызыпэрыхьа Iуэхур зэрызахуэм шэч къытевмыхьэу, фыкъимыкIуэту, зэныбжьэгъугъэм и хьэтыр флъагъуу фыкъэгъуэгурыкIуащ. Хэкум напэ къабзэкIэ фыбгъэдэтащ.
 •  Узыншагъэ быдэм ущымыщIэну, дяпэкIи уефIэкIуэну сынохъуэхъу!
 • Урысей Федерацэм и Президент
 • Путин Владимир.

 • ПщIэ зыхуэсщI Уардэщыкъуэ Джырандыкъуэ и къуэ!
 •  Си гуапэу уи махуэшхуэмкIэ сынохъуэхъу!     
 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэуну къызыхуихуа дэтхэнэ зым дежкIи уэ уи гъащIэ гъуэгумрэ гу къабзэкIэ лэжьыгъэм узэрыбгъэдэта хьэлымрэ мурад зыхуэзыгъэувыжа цIыхум хэлъыпхъэ тегушхуэныгъэмрэ бэшэчагъымрэ я щапхъэу сыт щыгъуи щытынущ.
 •  Узыншагъэ, насып, ефIэкIуэныгъэ уи махуэшхуэм Тхьэм къыпхудигъакIуэ!
 • Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм и Iэтащхьэ
 • КIуэкIуэ Казбек.