ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нэхущ шу телъыджэ

2020-09-24

 • Мы тхыгъэр зэхэзылъхьари зытеухуари Нартан къуажэм щыщщ: ПащIэ Бэчмырзэрэ КIэрэф Залымджэрийрэ. ЛIыгъэ здэщыIэм абы хуэфэщэн псалъи щызэхалъхьэф. Апхуэдэ щапхъэхэм язт Япэ дунейпсо зауэм зыхуей хуэза Iэщэ IэщIамылъхьэу Iуашауэ IурагъэукIыхь адыгэ щIалэхэм къащхьэщыжа ПащIэ Бэчмырзэ и псалъэри. ХахуагъкIэ яхуэдэ узыгъэлъыхъуэн адыгэ зауэлIхэр топрэ фочкIэ узэда бийм сэшхуэрэ джатэкIэ пагъэувыну хуежьахэм зэрахуимыдарт КIэрэфым дагъуари укI тезыр къыщIытралъхьари. А псори къыхощ Бэчмырзэ абы хуиуса лIыхъужь уэрэдым.

 •  Нобэ утыку илъ дэфтэрхэм хъарзынэу щыгъуазэ уащI КIэрэф Залымджэрий и гъащIэ гъуэгу кIэщIым. КъызэрыщIэкIымкIэ, ар а зэманым щIэныгъэ зиIэу лъэпкъым къыхэкIа закъуэтIакъуэхэм ящыщт, «Бгырыс псалъэIуатэ суд» жыхуаIэм зэдзэкIакIуэу щылэжьэн хуэдизу урысыбзэ ищIэу. Зауэм щыIухьам щIалэр илъэс 33-рэ хъурт. Хъадыджэтрэ Залымджэрийрэ зы щIалэрэ зы хъыджэбзрэ яIэт, етIуанэ щIалэ цIыкIур и адэр зауэм щыIэу дунейм къытехьащ. ЛIыхъужьым и лIакъуэр, дауэ мыхъуами, зэпыуакъым. Хейуэ дунейм ехыжа Залымджэрий и къуэ Токъан и щIэблэр Франджым щыщ Корсикэ хытIыгум щыпсэууэ хъыбар щыIэщ.
 • Адыгэ литературэм пщIэ щызиIэ тхы- дэ романхэм язщ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Нало Ахьмэдхъан урыс-япон зауэм адыгэхэр зэрыхэтар къыщигъэлъэгъуэжа, КIэрэф Залымджэрий и образым узыщрихьэлIэ «Нэхущ шури».
 • ЧЭРИМ Марианнэ.
 • ПАЩIЭ Бэчмырзэ
 •  КIэрэф и къуэ
 • Залымджэрий
 •  
 • 1
 • КIэрэф Безырыкъуэ законкIэ Iэзэщ,
 • Тамбий и къуэр уэ къоIэзэкIри,
 • КIэрэф и къуэр урегъэукI.
 • Уи шыпхъу дахэр лагырыжьым
 •  къыщызэрашэ,
 • Пхъэмбгъужьым ущырашалIэм,
 • Къэбэрдейм я гур мэуз.
 • Арысей пхъэмбэр гъущI IунэкIэ
 •  къызэщIаIулIэ,
 • Дзэшхуэм зэщIиIулIар
 • КIэрэф и къуэ Залымджэрийщ.
 • Уи дыжьын сэшхуэр дыгъэм полыд,
 • КIэрэф и къуэм и хьэдэ дахэр
 • Пхъэмбеижьым укъолындыкI.
 • Уи шы пэхушхуэм дахэу зегъазэ,
 • Зи гущIэм зыкъигъэзар
 • Хьэжыхэ Хъадыджэт дахэщ.
 • Уи шыпхъу дахэр дзэбгъум
 • къыщогъэджэгу,
 • КIэрэф и къуэм и дэджэгуэгъухэр
 • Налшык къалэ къыдэнэжащ.
 • Уи шырыкъу цIыкIур лъапэм
 • щопсалъэ,
 • Тамбийм и къуэм жиIа псалъищым
 • КIэрэф и къуэр траукIащ.
 •  
 • 2
 • КIэрэф и къуэм и портретыр
 • Пхъэбгъужьым къыкIэраIулIэ,
 • Къэзакъышэм зэщIиIулIар
 • КIэрэф и къуэу Залымджэрийщ.
 •  
 • Ликирнэу и шырыкъуитIыр,
 • Яу мыгъуэ, лъэдакъэ псалъэщ,
 • Тамбий и къуэм псалъэ жиIащ
 • жери,
 • КIэрэф и къуэр ярегъэукI.
 •  
 • Яу мыгъуэ, Безырыкъуэжьым,
 • Яриуэу, шыхъужь егъашхэ,
 • Тамбий и къуэр шхыгъуэм
 • щыгугъри
 • КIэрэф и къуэр яригъэукIщ.
 •  
 • Маузиру кIэрахъуэ фIыцIэр,
 • Ярией, уи IэрыIуантIэт,
 • Данагъуэу и пащIэкIитIыр
 • Утыкум къыщоIуэнтIэж.
 •  
 • АтIэ мыгъуэ, уи шыгъуэ цIыкIур,
 • Я Алыхь, уанэгу нэщIщ,
 • МыдэкIэрэ пщIантIэ нэщIышхуэм
 • ДыуэщIыр зэбгрокIыж.
 •  
 • Сэрмахуэ, уи шыгъуэ цIыкIур,
 • Я Алыхь, нахътэм доджэгу,
 • МыдэкIэрэ уи дэджэгуэгъухэр
 • Я Алыхь, зэхопыхьэж.
 •  
 • 3
 • Залымджэрий, уи шыгъуэ дахэр
 • Уанэгу нэщIурэ къытхудашэж.
 • Залымджэрий, уи хьэдэшэжым
 • Уи къуэшыжь закъуэр хамыгъэтыж.
 •  
 • Дунейм и дыгъэр къыптемыпсэну
 • Уэ мащэ кIыфIым удохьэхыж,
 • Уи шыгъуэ дахэр псафэ ишэфу
 • КъыпщIэнаIатэмэ, уилъ ищIэжынт.
 •  
 • Къэбэрдей хэкум и
 • пщыжь-уэркъыжьхэм
 • Уэ урабийуэ гъащIэр уэ пхьат,
 • Уи къуэшыжь закъуэр мащэ
 •  кIыфIыжьым
 • Щырадза жэщым уэ уаукIащ.
 •  
 • Илъ ищIэжыну уи къуэшыжь
 • закъуэр
 • А махуэм щхьэпылъэу ныфIадзэ,
 • Залымджэрий, уи дыщэ къамэр
 • Лэгъунэ нэщIым ныфIадзэжащ.
 •  
 • КIэрэф и къуэм уи чэсей джанэр
 • А махуэм лъы фIыцIэм къреIэ.
 • Къэбэрдейм ди гум къеIар
 • Залымджэрийщи, тщыремыгъупщэ.
 •  
 • 4
 • Уи къатыр цIыкIур городым
 • щопсалъэ.
 • КIэрэф и къуэм и псалъэмакъым
 • Жылагъуэр ныщIобэг.
 •  
 • Чэсей хужь джанэр лъыпсым
 • къреIэ,
 • Къэбэрдейм ди гум къеIари
 • КIэрэф и къуэу Залымджэрийщ.
 •  
 • Уи сыхьэт цIыкIур дыгъэм полынд,
 • Сэлэт хьэдэм къахэлындыкIыр
 • КIэрэф и къуэу Залымджэрийщ.
 •  
 • Уи къатыр цIыкIур зэрылъапашэ,
 • Тамбийхэ я унэ лъашэм
 • Пщы щауэ щIремыхьэж.
 •  
 • 5
 • КIэрэф и къуэу Залымджэрийр
 • ЗаконкIэ Iэзэт,
 • Тамбий и къуэр къыдоIэзэкIри
 • НэщанэкIэ дрегъэукI.
 •  
 • КIэрэф и къуэм и шы пэху цIыкIум,
 • АтIэ мыгъуэ, дахэу зегъазэ,
 • Японышэм игъэзэгъари
 • КIэрэф и къуэу Залымджэрийщ.
 •  
 • Нэганурэ кIэрахъуэ цIыкIур
 • Шхужьыщхьэмэ ныщогъэлындыр,
 • Сэлэт хьэдэм къахэлындыкIыр
 • КIэрэф и къуэу Залымджэрийщ.
 •  
 • Перво сотнэм фи командирым
 • Командэр дахэурэ къещI,
 • Къэбэрдейри дызэрымыщIэурэ
 • КIэрэф и къуэр къедгъэукIащ.
 •  
 • Уи жагъуэгъуу инэралыжьым
 • БэлътокукIэ уи нэр къыщепхэ.
 • КIэрэф и къуэр укIэрепхэжри
 • НэщанэкIэ урегъэукI.
 •  
 • Боксэурэ уи шырыкъу цIыкIум,
 • АтIэ мыгъуэ, лъэхэр къехузыр,
 • КIэрэф и къуэм и гузэвэгъуэр
 • Къэбэрдеймэ тщыремыгъупщэ.
 •  
 • 1904 гъэ