ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЛIыфI  хъунур  сабий  цIыкIу  щIыкIэ  къыбощIэ

2020-02-26

 • Хэкум и хъумакIуэм и махуэм нэхъ гъунэгъуу фэзгъэцIыхуну сыхуейт, а къалэным зэрыпэрыувэрэ куэд мыщIами, и къулыкъур ехъулIэу езыхьэкI адыгэ щIалэ Щомахуэ Аскэр.

 • Щомахуэ Аскэр я кум дэтщ

  Аскэр Джылахъстэнейм хыхьэ Инарыкъуей къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэр ехъулIэныгъэ иIэу къиуха иужькIэ 2009 гъэм ар щIэтIысхьащ Жуковым и цIэр зэрихьэу УФ-м и Лъэпкъ гвардием и институту Саратов дэтым. Къыхэгъэщыпхъэщ, курыт еджапIэм щыщIэсми, Аскэр сыт хуэдэ Iуэхуми хуэжыджэру, зыхэтым фIыкIэ къахэщу зэрыщытар. Ар хабзэ дахэ зыхуэхъуа щIалэр еджапIэ нэхъыщхьэми апхуэдэущ зэрыщIэсар.

 • И хъуапсапIэ IэщIагъэм хуэнэхъуеиншэу и щэхухэр къихутэрт, имыщIэ зригъащIэрт, нэхъыщхьэращи, къызыхэкIа лъэпкъым я цIэр фIыкIэ жригъэIэн хузэфIэкIырт. 2014 гъэм абы еджапIэ нэхъыщхьэр къиухри «лейтенант» цIэр къыфIащащ.
 • Зэрытрагуэшам ипкъ иткIэ, ар Приволжскэ щIыналъэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэм я 262-нэ комендант ротэм и взводым и командиру ягъэуващ. Щытхъу иIэу и IэнатIэр езыхьэкI щIалэр 2016 гъэм автомобиль ро-тэм и унафэщIым и къуэ-   дзэ хъуащ. КъыкIэлъыкIуэ илъэсым Аскэр комендант ротэм и командир хъуащ. Щеджэ зэманми, лэжьэн щIидза иужькIи абы фIыщIэ, щытхъу тхылъхэр мымащIэу къыхуагъэфэщащ, «25 лет образования техники и вооружения Приволжского округа» медалыр къратащ.
 • Нэгъабэ Аскэр капитан хъуащ. Ар къэлэжьыным гугъуехьрэ къарууэ текIуэдар зихуэдизыр зыщIэр абы и закъуэщ, ауэ хэт и дежкIи IупщIщ щIалэм къыхиха IэнатIэм гурэ псэкIэ зэрыбгъэдэтыр.
 • «ЛIыфI хъунур сабий щIыкIэ къыбощIэ», — жеIэ псалъэжьым. Апхуэдэщ Щомахуэхэ я щIалэри. ЗэрыцIыкIурэ «дадэкъуапэ» зыхужаIэхэм хуэдэу, Iущыцэрэ хабзэшхуэ хэлъу къэтэджащ Аскэр. Ар куэдкIэ я фIыгъэщ къыщыхъуа унагъуэ дахэм. Къуажэм фIыуэ къыщацIыху, пщIэ ин щыхуащI абы и адэшхуэ-анэшхуэ Щомахуэхэ Тыбийрэ Женярэ. Аскэр и адэ-анэхэу Аслъэнрэ Марьянэрэ гуапагъэрэ цIыхугъэу ябгъэдэлъыр зэ зылъэгъуам IэфIу игу къимынэжынкIэ Iэмал иIэкъым. УзыщыгуфIыкIынщ езы Аскэр зэригъэпэща и унагъуэ дахэ цIыкIури.
 • Хэкум и хъумакIуэм и махуэм, сынохъуэхъу, Аскэр! УефIэкIуэну, уи ехъулIэныгъэ нэхъыбэ хъуну, уи нэхъыжьыфIхэм я жьауэм ущIэту, абыхэм я пщIэр бгъэбагъуэу упсэуну ди гуапэщ!
 •  
 • Инэрокъуэ  Данэ.