ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТекIуэныгъэкIэ  ирагъажьэ

2020-02-04

  • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2019 — 2020 гъэхэм щызэхэт зэхьэзэхуэм гъатхэпэм щыщIэзы-дзэжыну «Спартак-Налшыкым» мы илъэсым и япэ зэныбжьэгъугъэ зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. Ди къалащхьэм и Сабий стадионым абы щыхигъэщIащ Псыхуабэ и «Мэшыкъуэ-КМВ» командэр.

  • ЩIышылэм и 20-м къыщыщIэдзауэ иригъэкIуэкI зыгъэсэныгъэм и япэ Iыхьэр «Спартак-Налшыкым» мэрем кIуам иухащ. Зэрыхабзэу, ар зэхуащIыжащ зэныбжьэгъугъэ зэIущIэкIэ. Абы щагъэбелджылащ иджыри къэс къайхъулIахэмрэ адэкIэ зэлэжьыпхъэхэмрэ.
  • Ди щIалэхэм мы гъэм япэу ныкъуэкъуэгъу къахуэхъуа Псыхуабэ и «Мэшыкъуэ-КМВ»-р Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым къадыхэтщ икIи очкоитхукIэ къащхьэщыкIауэ ебгъуанэ увыпIэм щыту зэхьэзэхуэр зэпагъэуащ. «Спартак-Налшыкыр» турнир таблицэм иджыпстукIэ щыепщыкIузанэщ, джэгугъуэ пщыкIуийм яужькIэ очко пщыкIубгъу зыIэригъэхьауэ.
  • БлэкIа лъэхъэнэм ди щIалэхэм республикэм и къалащхьэм зыщагъэсащ. Махуэм «Дыгъэпс къалэм» и стадионым, пщыхьэщхьэм «Спартак» стадионым зыщагъэхьэзыращ. Апхуэдэ мардэм тетащ «Мэшыкъуэ-КМВ»-ри. Абыхэм я зэныбжьэгъугъэ зэIущIэр нэхъыбэу зыфIэхьэлэмэтыр я тренерхэрат. Дэтхэнэми Iэмал иIащ я футболистхэм я нобэрей щытыкIэр зригъэлъагъуну, зыхагъэхьэну зыкIэлъыплъхэр ягъэунэхуну. Апхуэдэу щыт пэтми, гуапэщ «Спартак-Налшыкыр» мы гъэм и япэ зэIущIэм зэрыщытекIуар. Бжыгъэр 2:1-уэ лъэныкъуэхэр зэбгъэдэкIыжащ.
  • Зэныбжьэгъугъэ зэIущIэм иужькIэ, загъэпсэхуну ди щIалэхэр махуищкIэ зэбграгъэкIыжащ. Нобэ, мазаем и 4-м, ахэр Нартсанэ (Кисловодск) ежьэнущ, тхьэмахуитIкIэ щыIэну. Абы я зыгъэсэныгъэм щыпащэну я мурадщ. Дауи, зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ зыбжани ирагъэкIуэкIынущ.
  • «Спартак-Налшыкым» иджыри къэс хэтахэм ядэщIыгъуу етIуанэ зэхуэсыгъуэм здашэнущ Къэбэрдей-Балъкъэрым и футбол школхэм я гъэсэн щIалэщIэ зыбжанэ. Абыхэм Iэмал хъарзынэ ягъуэтынущ ди командэм и тренерхэм гу зылърагъэтэну.
  • Жыласэ Заурбэч.