ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПщэфIэным  дихьэххэм  я зэпеуэ

2020-01-28

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и гуманитар-техникэ колледжым щекIуэкIащ пщэфIэным дихьэх школакIуэхэм я зэпеуэ. Абы хэтыну кърагъэблэгъат илъэси 6-10 ныбжьым нэса цIыкIухэр.

  • Илъэс ещанэ хъуауэ ирагъэкIуэкI мы Iуэхум и къалэн нэхъыщхьэр ерыскъыхэкI къабзэм и мыхьэнэмрэ абы и гъэхьэзырыкIэмрэ цIыхухэм IэщIыб ямыщIынырщ. «Псом нэхърэ нэхъ щыгуфыкIыпхъэщ а Iуэхум дихьэх сабийхэри куэду дызэриIэм», — жеIэ зэпеуэр къызэзыгъэпэща Мокаевэ Гульнарэ. ИлъэситI ипэкIэ къыхалъ-хьа проектым и илъэсыщIэ кIэух зэпеуэм сабийуэ 8 щызэпеуэжащ. Ахэр фIым я фIыжу цIыху 28-м къыха- хат жюрим.
  • Зэхьэзэхуэр нэхъыбэу зытегъэщIауэ щытар лъэпкъ шхыныгъуэхэрщ. Абы къыдэкIуэу цIыкIухэм жэуап иратащ къызэгъэпэщакIуэхэм я упщIэ щхьэхуэхэми. Зэпеуэр нэхъри щIэщыгъуэ икIи гъэщIэгъуэн ящищIащ ныбжьыщIэхэм шхыныгъуэхэр езыхэм я IэкIэ зэрагъэхьэзырыр къыхэщу ирагъэкIуэкIа видеопрезентацэм.
  • Жюрим щытхъу тхылъхэр псоми яритащ, жыджэру Iуэхум зэрыхэтам папщIэ, ауэ фIым я фIыжу зи цIэ къраIуар Умарбаевэ Алинэрэ (Шэджэм дэт 3-нэ школым и езанэ класс) Хьэту Данилрэщ (Бахъсэн, СОШ №8, 6-нэ класс).
  •  Шэрэдж  Дисэ.