ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысейпсо  театр  марафоным   и  дамыгъэр  зэIэпах

2019-10-10

  • Музыкэ театрым щекIуэкIащ Урысейпсо театр марафоным и дамыгъэр зэIэпыхыным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэр.

  • IуэхущIапIэм и пэIущIэ пэшым къыщызэрагъэпэщащ театр гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэ. Дэтхэнэ зы гупми къыбгъэдэкIыу утыку кърахьащ фэилъхьэгъуэхэр, дамыгъэ лъапIэхэр, хъыбарегъащIэхэр, нэгъуэщIхэри. Театрым и илъэсым хыхьэу, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм Драмэмрэ гушыIэмкIэ и урыс театрым зэхыхьэ гуапэм кърихьэлIахэм я пащхьэм щигъэлъэгъуащ Горький Максим и «Васса Железнова» тхыгъэм къытращIыкIа трагедиер. Театрым и унафэщIыр Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист Биджиев Хьэсэнщ.
  • Урысейпсо театр марафоным и дамыгъэр зэIэпыхыным теухуа зэхыхьэр  Налшык и ужькIэ Ставрополь щрагъэкIуэкIынущ. Музыкэ театрым и артистхэм абы щагъэлъэгъуэнущ Гъуэт Аслъэн и макъамэр зыщIэлъ «Гимн восходящему солнцу» иджырей балетыр, Филатов Леонид и «Про Федота-стрельца, удалого молодца» макъамэ теплъэгъуэр, Гаджибеков Узеир и «Аршин мал алан» опереттэр.
  • БЖЬЫХЬЭЛI Розэ.