ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр илъэсищэ зэрырикъур ягъэлъапIэ

2018-11-22

 • Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, хамэ къэралхэм щыщ журналист щэ бжыгъэхэр щэкIуэгъуэм и 13-14-хэм Москва ирагъэблэгъащ, Урысей Федерацэм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэхыхьэшхуэхэм хэтыну. 1918 гъэм щэкIуэгъуэм и 13-м къэунэхуа а зэгухьэныгъэм нобэ цIыху мини 100-м нэблагъэ хэтщ.

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу а зэхыхьэм хэтащ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Шаваевэ Разият, «Кабардино-Балкарская правда» газетым и редактор нэхъыщхьэ Болэт Арсен, телевиденэм и редактор Коломийцев Владислав, «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспондент ТекIужь Заретэ, «Заман» газетым и корреспондент Кульчаевэ Зульфия, «Баксан» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къунаш Розэ сымэ.
 • Урысейм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм щэкIуэгъуэм и 13-м зыщрагъэплъыхьащ федеральнэ министерствэхэм, телекомпание нэхъыщхьэхэм, газетхэм я редакцэхэм, агентствэхэм. Апхуэдэу журналистхэр а махуэм ирагъэблэгъащ Журналистхэм я Унэ Нэхъыщхьэм щекIуэкIа зэхыхьэ, лекцэ, мастер-класс, гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэнхэм.
 • Пшыхьыр зыгъэдэхахэр.

  Журналистхэм я Унэ Нэхъыщхьэм къыщызэрагъэпэща зэхыхьэхэм щытепсэлъыхьащ журналистикэм и Iуэху зэIумыбзхэм, ахэр гъэзэкIуэжыным теухуауэ щыIэ Iэмалхэм, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я пщIэр къэIэта зэрыхъунум, нэгъуэщIхэми. Абы Iэ щыщIадзащ Урысейм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр Польшэм, Абхъазым, Кипрым, Узбекистаным, Монголием, Корее Ипщэм я журналистхэм я зэгухьэныгъэхэм зэрадэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэхэм. Къэбгъэлъагъуэмэ, 2019 гъэм ягъэлъэпIэнущ Урысеймрэ Китаймрэ дипломатие зэхущытыкIэхэр зэрызэтраублэрэ илъэс 70 зэрырикъур. Китайм и лIыкIуэ Сяохань Ху къыхигъэщащ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэр адэкIи зэдэлэжьэну, щIыналъэхэм къыщыхъу хъыбархэмкIэ зэрызэхъуажэм дяпэкIи зрагъэужьыну гугъэ зэраIэр.

 • УФ-м щIыуэпс гъэтIылъыгъэхэмрэ экологиемкIэ и министр Кобылкин Дмитрий журналистхэм яIущIащ. Сурэтхэр Тырышкин Александр трихащ.

  Журналистхэм я Унэм юбилей гъэлъэгъуэныгъэ купщIафIэ къыщызэригъэпэщат УФ-м щIыхь зиIэ и журналист, УФ-м и Журналистхэм я ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и псапащIэ фондым и унафэщI Яковлевэ Идэ. Урысейм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и уставхэм, положенэхэм, программэхэм, хабзэхэм, тхылъхэм къадэкIуэу, выставкэм хагъэхьат зэгухьэныгъэм и съездхэм, IэнатIэм и лэжьыгъэм, семинархэм, зэIущIэхэм теухуауэ газетхэм урысыбзэкIэ, хамэ къэралыбзэхэмкIэ къытехуа тхыгъэ купщIафIэхэр, журналистикэм и тхыдэр къыщызэщIэкъуа лэжьыгъэхэр.

 • Илъэс 50-м щIигъуауэ журналистикэм хуэлажьэ Яковлевэ Идэ жиIащ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я ветеранхэм махуэшхуэхэр къахузэгъэпэщынымкIэ, ягъэлъэпIэнымкIэ ар зи унафэщI псапащIэ фондыр зэрадэIэпыкъур, СССР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и саугъэтымрэ Боровскэм и саугъэтымрэ зыхуагъэфэща журналист 40-м я цIэхэр илъэситIкIэ узэIэбэкIыжмэ зэрызэхуихьэсыжар, зи IэнатIэм пэрыту хэкIуэда журналистхэм ятеухуа тхылъ иджыпсту зэригъэхьэзырыр.
 • Газманов Олег уэрэд жеIэ.

  УФ-м щIыуэпс гъэтIылъыгъэхэмрэ экологиемкIэ и министр Кобылкин Дмит-рий журналистхэм ядригъэкIуэкIа зэхыхьэр щIэщыгъуэ, купщIафIэ ящыхъуащ. Министрыр журналистхэм я махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуа нэужь, ахэр хигъэгъуэзащ 2014 гъэ пщIондэ ягъэзэщIэну я мурад, федеральнэ проект 11 къызэщIэзыубыдэ «Экология» лъэпкъ проектыр къызэращтам, абы хэмыхуа лэжьыгъэхэмрэ щIыуэпсыр хъумэным ехьэлIа Iуэху-гъуэхэмрэ зэрызэфIахым, абы жылагъуэр зэрыхашэм, а лъэныкъуэхэмкIэ нэгъуэщI министерствэхэм пыщIэныгъэ инхэр хуаIэу зэрадэлажьэм. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ щIыуэпсыр, тенджызхэр, псыежэххэр, гуэлхэр кIэрыхубжьэрыхухэмкIэ зэрауцIэпIым, пхъэнкIийхэр зэрызэхамыдзым, уэздыгъэ, батарейкэ исахэр Iызых IуэхущIапIэ зэрыщымыIэм зэраныгъэ куэд къызэришэм. Министрым жэуап иритащ Красноярск, Дон Iус Ростов, Сахалин Ипщэ къалэхэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм, Пермь, Алтай крайхэм щыщ журналист-хэр зыщIэупщIахэм икIи дэтхэнэри къигъэгугъащ зыгъэгузавэу къагъэлъэгъуа Iуэху зэIумыбзхэр зэпкърихыну, ахэр щIыналъэхэм щагъэзэкIуэжыну къалэн ящищIыну.

 • Урысей Армэм и Академическэ театрым щэкIуэгъуэм и 14-м гукъинэжу къыщызэрагъэпэщащ Урысейм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр илъэси 100 зэрырикъум иращIэкIа гуфIэгъуэ пшыхьыр. Абы щызэхуэсат урысей, дунейпсо журналистикэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIхэр, а IэщIагъэм епха IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр. Псори зэхэту цIыху 1500-м нэблагъэ зэхуишэсат.
 • УФ-м и Президент Путин Владимир УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр илъэси 100 зэрырикъум теухуа и хъуэхъу тхыгъэм къеджащ УФ-м и Президентым и Администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Кириенкэ Сергей.
 • «ПщIэ зыхуэтщI ныбжьэгъухэ! ФIэхъус гуапэ фызох икIи сынывохъуэхъу Урысей Федерацэм и Журналистхэм я зэгухьэны- гъэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъумкIэ. IуэхущIапIэм тхыдэ гъуэгуанэ дахэ икIи кIыхь къикIуащ. Ди къэралым журналист IэщIагъэр сыт щыгъуи щIэупщIэ ин зиIэхэм, дзыхь нэхъ зрагъэзхэм ящыщу къыщокIуэкI. Дуней псом къыщыхъу Iуэхугъуэхэм теухуа хъыбархэр япэу къызыбгъэдэкIыр фэращ. Iуэху зэIумыбзхэр захуагъэ хэлъу гъэзэкIуэжыным, къалэн зэмылIэужьыгъуэхэр гъэзэщIэным теухуауэ къэралым хувиIэ пыщIэныгъэхэр адэкIи вгъэбыдэу фылэжьэну, ехъулIэныгъэхэр фиIэну сынывохъуэхъу!» — итщ абы.
 • Кириенкэ Сергей Пути-ным и псалъэм дыщIигъужащ журналист IэщIагъэр нэхъ шынагъуэу къалъытэхэм зэращыщыр. Къэрал УнафэщIым и Iэ зыщIэлъ фIыщIэ тхылъыр абы УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хуигъэфэщащ, журналист IэнатIэр къызэгъэпэщынымрэ абы зегъэужьынымрэ хэлъхьэныгъэ ин зэрыхуащIам папщIэ. Ар иратащ УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Соловьёв Владимир.
 • Пшыхьыр езыгъэкIуэкIахэр кърихьэлIахэм къахуеджащ УФ-м и Премьер-министр Медведев Дмитрий къигъэхьа хъуэхъу тхыгъэми. Абы итщ: «ПщIэ зыхуэтщI ныбжьэгъухэ! УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр илъэси 100 зэрырикъумкIэ сынывохъуэхъу! ХъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм къывохъулIэ куэдкIэ зэмыщхь, зыкIи зэщхьыну хуэмей цIыхухэр зэкъуэвгъэувэныр. Журналистхэр фрогушхуэ фи Iуэху еплъыкIэхэр зэрызэтемыхуэм, фи псалъэм пщIэрэ щIэупщIэрэ зэриIэм, хуитыныгъэр зэ-рыфхъумэм, дуней псом щыщ фи лэжьэгъухэм пыщIэныгъэ зэрахувиIэм, Iуэху зэIумыбзхэр зэрывгъэзэкIуэжыфым. Зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда фи лэжьэгъухэм я фэеплъыр зэрыфхъумэр, абыхэм я благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ фазэрыдэIэпыкъур уасэншэщ икIи апхуэдэ гузэвэгъуэхэр къэмыгъэхъуным ехьэлIауэ фхузэфIэкI зэрывлэжьым папщIэ фIыщIэ фхуэфащэщ. Узыншагъэрэ ехъулIэныгъэрэ фиIэну сынывохъуэхъу!»
 • Москва къалэм и Iэтащхьэ Собянин Сергей пшыхьым кърихьэлIахэм я Iэгуауэм щIэту жиIащ тхыдэ мыхьэнэшхуэ зиIэу къекIуэкIа ухуэныгъэр — Журналистхэм я Унэ Нэхъыщхьэр — къызыхуэтыншэу зэгъэпэщыжыным сом мелуан 300 хъу грантыр къэралым зэрыхухихар. Собяниным къыхигъэщащ иужьрей лIэщIыгъуэм журналист IэнатIэм зэхъуэкIыныгъэфIхэр къызэрыщыхъуар. ХъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм абы фIыщIэ яхуищIащ щIыналъэхэм, къэралым я зыужьыныгъэм хуащI хэлъхьэныгъэхэм папщIэ.
 • Къэрал Думэм и УнафэщI Володин Вячеслав и Iэ зыщIэлъ хъуэхъу тхыгъэм къеджащ абы и къуэдзэ Толстой Пётр. УФ-м нэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и министр Лавров Сергей Урысейм и журналистхэм зэрызахуигъазэ хъуэхъу тхыгъэм къеджащ а IуэхущIапIэм и лIыкIуэ Захаровэ Марие. Апхуэдэу журналистхэм хъуэхъу къахуигъэхьащ Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Ки- рилл.
 • Пшыхьым зыкърезыгъэхьэлIа хьэщIэхэм ехъуэхъуащ Журналистхэм я Дунейпсо Федерацэм и секретарь Беланже Энтони, Китайм и Журналистхэм я Зэгухьэныгъэм и унафэщIым и къуэдзэ Сяохан Ху зи пашэ журналистхэр, Франджым, Польшэм, Кореем, Монголием, нэгъуэщI къэралхэм я журналистхэм я зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.
 • Къэпсэлъахэм къыхагъэщащ УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм журналистхэм я хуитыныгъэхэр зэрихъумэр, дуней псом зауэ щекIуэкI и щIыпIэ шынагъуэхэм псэзэпылъхьэпIэ щытыкIэм щихуэ журналистхэр я IэщIагъэм хуэпэ-жу я къалэн зэрагъэзащIэр, цIыхубз куэд а IэнатIэ мытыншым зэрыпэрытыр, жэуаплыныгъэ ин пылъу зи лэжьыгъэр езыхьэкIхэм я фIыгъэкIэ хъыбар пэжхэр цIыхубэм я деж зэрынахьэсыр.
 • Соловьёв Владимир фIыщIэ яхуищIащ хъуэхъухэм-рэ псалъэ гуапэхэмрэ къызыбгъэдэкIахэм. Ар кIэщIу къытеувыIащ я зэгухьэныгъэм игъэзэщIэну къыхалъхьа проектхэм икIи и гуапэу къыхигъэщащ я IуэхущIапIэм щIэупщIэ зэриIэр, иужь зэманым редакцэ псохэр зэуэ я зэгухьэныгъэм хыхьэ зэрыхъуар, псом хуэмыдэу щIалэгъуалэм абы и мыхьэнэр къызэралъытэр, ар зэрафIэгъэщIэгъуэныр. Соловьёвыр Владимир журналистикэм я ветеранхэм зэрадэIэпыкъум кIэщIу къытеувыIащ. Абы журналистхэр къыхуриджащ къызэрагъэпэщ зэпеуэхэм, зэхыхьэхэм жыджэру хэтыну, саугъэтрэ пщIэрэ къыщахьыну, я зэфIэкI щеплъыжыну.
 • Хъуэхъу дахэхэр къабгъэдэкIащ властым и лIыкIуэ зэмылIэужьыгъуэхэм, хамэ къэралхэм щыщ ди лэ-жьэгъухэм, дунейпсо журна лист IуэхущIапIэхэм. Пшыхь гукъинэжыр нэхъри ягъэдэхащ артист, уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэхэу Долинэ Ларисэ, Газманов Олег, Дегтярёвэ Ярославэ, цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа нэгъуэщI эстрадэ артистхэм, уэрэджыIакIуэхэм, къэфакIуэ гупхэм.
 • УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм пшыхьым щигъэлъэпIащ IэнатIэм нэхъ къыхэжаныкIахэр. IуэхущIапIэм и саугъэт нэхъыщхьэм — «Дыщэ къалэм» саугъэтым — и лауреат хъуащ журналиститху. Ахэр телевиденэм и лэжьакIуэ Зейналовэ Ирадэ, журналист Касаев Алан, «Бизнес ФМ» радиостанцэм и редактор нэхъыщхьэ Копелевич Илья, журналист икIи тхакIуэ Соколов-Митрич Дмитрий, сурэтыщI Феклистов Юрий сымэщ. «Легенда российской журналистики» саугъэтыр хуагъэфэщащ журналист, тхакIуэ Губарев Владимир-рэ тележурналист Калягин Борисрэ. «Илъэсым и медиаменеджер» саугъэтыр цIыхуиплIым иратащ. «Бгъэдэлъ Iэзагъэм папщIэ» саугъэтыр журналист 13-м лъагъэсащ.
 • Пшыхьым кърихьэлIащ МГУ-м журналистикэмкIэ и факультетым и президент — декан Засурский Ясен. Деканыр УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм нэхърэ илъэс 11 къудейщ зэрынэхъыщIэр. Абыи емылъытауэ, Урысейм и мызакъуэу, дуней псом и журналистхэм я деж щыцIэрыIуэ Засурскэм егъэджакIуэ щIалэхэм папщIэ мастер-классхэр ноби ирегъэкIуэкI.
 • Концерт нэужьым журналистхэр ирагъэблэгъащ Урысей Армэм и Академическэ театрым щагъэува Iэнэ берычэтым. Къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, хамэ къэралхэм къикIа журналистхэр абдеж щызэрыцIыхуащ, щызэпсэлъащ, зыпэрыт хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм ехьэлIа я Iуэху еплъыкIэхэмкIэ, IэмалхэмкIэ щызэхъуэжащ, хъуэхъухэмрэ псалъэ гуапэхэм-рэ щыпащащ.
 •  
 • ТЕКIУЖЬ Заретэ.