ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Европэм  и  спортсмен  телъыджэ Ласицкене Марие

2018-08-04

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменкэ Ласицкене (Кучинэ) Марие блэкIа мазэм кърикIуахэм япкъ иткIэ атлетикэ псынщIэмкIэ Европэм и спортсмен нэхъыфI цIэр зыхуэфащэхэм ящыщу къалъытащ.

  • Апхуэдэ хъыбар къитащ Атлетикэ псынщIэмкIэ Европэм и ассоциацэм.
  • Ласицкене Марие дуней псом тIэунейрэ и чемпионщ, Европэм и чемпионатым дыжьын медалыр къыщихьащ. Ар зэхьэзэхуэ зэмылIэужьыгъуэхэм зэкIэлъыкIуэу 45-рэ щытекIуащ.
  • Мы гъэм Марие Лондон щекIуэкIа зэхьэзэхуэм метри 2,04-рэ зи лъагагъ пхъэшыкъум щелъащ. Нэхъ япэкIэ апхуэдэ дыдэ ехъулIэныгъэ абы къыщигъэлъэгъуащ Париж къалэми.