ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зэуэ медаль 60

2018-04-10

  • Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым Къэбэрдей-Балъкъэрым щыяпэу щекIуэкIащ лIэужьыгъуэ псори щызэхэт каратэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. Абы медалхэм щыщIэбэнащ щIыналъэм и жылагъуэ куэдым къикIа спортсмен 250-м нэблагъэ.
  •  
  • Зэхьэзэхуэм хэгъэрейхэм медаль 60 щызыIэрагъэхьащ: дыщэу — 18, дыжьыну — 22-рэ, жэзу — 20. Гуп зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и каратистхэм япэ увыпIэр щаубыдащ. Абыхэм къакIэлъокIуэ Ингушым къикIахэр. Къэрэшей-Шэрджэсым и гуп къыхэхар ещанэ хъуащ.
  • Зыхэта гупхэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ Iэмал ягъуэтащ мэлыжьыхьым и кIэухым Подмосковьем щекIуэкIыну къэралпсо зэхьэзэхуэм ди республикэм и командэ къыхэхам хэту зыкъыщагъэлъэгъуэну.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.