ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Макъамэ пшыхьым фрагъэблагъэ

2017-11-09

  • УФ-мрэ КъБР-мрэ ЩэнхабзэмкIэ я министерствэхэм фрагъэблагъэ Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ Симфоние макъамэм и VI дунейпсо фестивалым.
  •                                
  • Макъамэ пшыхьыр щэкIуэгъуэм и 15-м Налшык и Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIынущ. Абы хыхьэу концерт итынущ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэрал филармонием и Симфоние оркестрым. Абы и унафэщIыр УФ-м и цIыхубэ артист, КъБР-м и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, дирижёр цIэрыIуэ Темыркъан Борисщ. ЩыщIидзэнур сыхьэт 18-рэ дакъикъэ 30-рщ. УпщIэ зиIэхэр фыпсалъэ хъунущ мы телефонхэмкIэ: 44-22-10, 42-43-13.