ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Телъыджэу йокIуэкI

2017-10-18

  • ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалыр дахэу, зэпэщу къызэрызэIуахам хуэдэу щокIуэкI убых щIыналъэм. Сочэдэсхэм я дежкIэ щIэщыгъуэу пхужыIэнукъым щIалэгъуалэ мин 30-м щIигъу щызэхуэса зэхыхьэшхуэр. ЩIымахуэ Олимп джэгухэм хэта волонтёрхэм еса-есауэ хьэщIэхэр кърагъэблагъэ, зыхуей Iуэхутхьэбзэхэр хуащIэ.
  •  
  • Фестивалым хэт щIалэгъуалэм къызэралъытэмкIэ, ар хуабжьу Iэмал гъуэзэджэщ зыпэрыт IэщIагъэ елъытауэ я Iэзагъым хагъэхъуэнымкIэ, зэрыцIыхунымкIэ, лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм я щэнхабзэхэр ягъэлъэгъуэнымкIэ, ныбжьыщIэ зэчиифIэхэм я проектхэр гъащIэм хэпща хъунымкIэ. А псоми къадэкIуэу ди къэралым, дызэрыс Кавказ дахэм цIыху мин бжыгъэхэм зыщаплъыхьынурэ, мелуан бжыгъэми ялъагъужынущ.
  • Утыку зэпэщхьэхуэхэр фестивалым къыщызэIуахащ — творческэ, спорт, щэнхабзэ, политикэ, н.къ. Къызэхуэса щIалэгъуалэр абыхэм зэрыхэлэжьыхьым нэмыщI, мастер-классхэм макIуэ, цIыху цIэрыIуэхэм яхуозэ. Апхуэдэу Сочэ и утыкум ныбжьыщIэхэм щахуэзащ Лавров Сергей, Мутко Виталий, Безруков Сергей, Бутман игорь, нэгъуэщIхэри. Пщыхьэщ-хьэ къэс «Медалс-Плаза» сценэ нэхъыщхьэм концерт дахэхэр щокIуэкI.
  • ЗэмылIэужьыгъуэ куэду зэхэт а Iуэхухэр зэблэгъэкIынымкIэ къалэнышхуэ ягъэзащIэ волонтёрхэм. Хэт дэнэ кIуэнуми яунэтI, гупсэхуу гурагъаIуэ, я Iуэхухэр хузэрагъэзахуэ.
  • Фестивалыр телъыджэу къызэрызэIуахам хуэдэу Iэтауэ йокIуэкI. Ди хэкуэгъу ныбжьыщIэхэр ирогушхуэ ди къэралыр Iуэхур зыхуей хуэзэу къызэрызэригъэпэщыфам, хьэщIэхэм ялъагъур ягъэщIагъуэ зэпыту дэрэжэгъуэр я куэдщ.
  •  
  • НэщIэпыджэ Замирэ.