ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«ДыгъафIэ къалэм» и гъэсэнхэр Парламентым щохьэщIэ

2017-10-17

  • КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щызэIущIащ депутатхэмрэ «ДыгъафIэ къалэ» сабий творчествэмкIэ академием хэт социально-экономикэ классым щеджэ ныбжьыщIэхэмрэ. «Парламент сыхьэтым» къриубыдэу ирагъэкIуэкIа Iуэхугъуэм лъабжьэ хуэхъуар Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Урысеймрэ я лъэпкъхэр зэрызэкъуэувэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъуарщ.
  •  
  • ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ комитетым и унафэщI Азычэ Светланэ, УхуэныгъэмкIэ, ЖКХ-мрэ гъэсыныпхъэ-энергетикэ комплексымкIэ комитетым и унафэщI Гриневич Валерий, Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмкIэ, узыншагъэр ­хъумэнымкIэ ­комитетым и унафэщI Къэжэр Хъусен, ­КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм и лIыкIуэу УФ-м и Къэрал Думэм щыIэ Ащхъуэт Алинэ сымэ ныбжьыщIэхэм епсэ­лъащ.
  • ЗэIущIэм и пэублэу Азычэ Светланэ еджакIуэ цIыкIухэр щигъэгъуэзащ ди республикэм парламентаризмэр зэрыщызэтеувам и тхыдэм, щIыналъэм щыIэ хабзэубзыху IэнатIэм къикIуа гъуэгуанэм мыхьэнэшхуэ щызиIа IуэхущIапIэхэм. Апхуэдэу ар тепсэлъыхьащ КъБР-м и Парламентым хыхьэ политикэ къудамэхэм я ухуэкIэм, нэгъуэщI щIыпIэхэм щыIэ хабзэгъэувхэм хуаIэ пыщIэныгъэхэмрэ IуэхутхьэбзэкIэ закъыхуэзыгъазэ цIыхухэм зэрадэлажьэ щIыкIэмрэ.
  • — Си гуапэу къыхэзгъэщынут къыдэкIуэтей щIэблэм щIэх-щIэхыурэ яIущIэныр хабзэ дахэ тхуэхъуауэ зэрыщытыр, — жиIащ Азычэ Светланэ. — Абы мымащIэу и фIыщIэ хэлъщ езы щIалэгъуалэми: жэрдэмрэ жыджэрагърэ къагъэлъагъуэ, яфIэхьэлэмэту зэIущIэхэм къокIуэ, зэIухауэ депутатхэм йопсалъэ, лэжьыгъэм и пIалъэ зрагъащIэ.
  • ЗэIущIэр «упщIэ — жэуап» щIыкIэм тету щытащ. НыбжьыщIэхэр Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэ куэдым щIэуп­щIэрт. Абыхэм ящIэну хуейт, псалъэм папщIэ, ЩIалэгъуа­лэ палатэм и лэжьыгъэм и гъэпсыкIэр, ЖКХ-м и тарифхэр щызэ­хагъэувэкIэ лъабжьэ хъур, егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ зэрызрагъэужь Iэмалхэр, дунейм и къэхъукъащIэ шынагъуэхэм япэщIэтынымрэ абы къыздахь насыпыншагъэхэр гъэзэкIуэжынымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэхэмрэ. Къищы­нэмы­щIауэ, парламентархэмрэ школакIуэхэмрэ тепсэлъыхьащ Зыуэ щыт къэрал экзаменхэм я екIуэкIыкIэм халъагъуэ ­гугъуехьхэм, республикэм щыIэ транспорт IэнатIэм и къызэгъэпэщыкIэм, хабзэм темыту кърагъажьэ ухуэныгъэхэм, нэгъуэщIхэми.
  • Хабзэубзыхухэм я гуапэу къыхагъэщащ ныбжьыщIэхэм щIэныгъэ хъарзынэ зэрабгъэдэлъыр, мыхьэнэшхуэ зиIэ, зэгупсысыпхъэ Iуэхугъуэхэр еджакIуэ цIыкIухэм къызэ­раIэтыр. Парламентархэр абыхэм ехъуэхъуащ адэкIи  зэфIэкI лъагэхэр къагъэлъагъуэу я еджапIэр къаухыну.
  • Хабзэ зэрыхъуам тету, хьэщIэ цIыкIухэм Парламентым и унэр кърагъэплъыхьащ, фэеплъ сурэти зытрагъэхащ.
  • КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.