ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Чемпионыр сабийхэм яхуозэ

2017-08-17

  • Урысейм и УМВД-м Налшык къалэм щиIэ къудамэм и Жылагъуэ советым хэтхэм «Долинск» санаторэм зыщызыгъэпсэху сабийхэр хуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыгушхуэ, 2016 гъэм екIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медаль къыщызыхьа Джэду Iэниуар.
  •  
  • ЗэIущIэм кърихьэлIащ УФ-м и УМВД-м Налшык къалэ щиIэ къудамэ №2-м балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и инспектор, поли-цэм    и капитан Беслъэней Залинэ, Управленэм и Жылагъуэ советым и тхьэма-дэм и къуэдзэ Хьэмырзэ Хьэзрэталий, абы хэт Тхьэщыгугъ Элинэ, Управленэм хъыбарегъащIэ IэнатIэ-        хэм ядэлэжьэнымкIэ и IэщIагъэлI, капитан Що-джэн Заретэ, Шэшэным къикIауэ «Долинск» санаторэм зыщызыгъэпсэху сабии 100-м щIигъу.
  • Зэхуэсым и пэщIэдзэм зыгъэпсэхуакIуэхэр ирагъэплъащ Джэду Iэниуар и ехъулIэныгъэхэм ятеухуа видеороликым. НыбжьыщIэхэм гуапэу чемпионыр кърагъэблэгъащ, дэтхэнэми Iэмал иIащ абы сэлам ирахыну, ар нэхъ гъунэгъуу        зрагъэцIыхуну, яфIэгъэщIэгъуэн упщIэхэр иратыну.
  • Джэду Iэниуар сабийхэр къыхуриджащ зэман нэхъыбэ спортым хухахыну, къалэн зыхуагъэувыжрэ ар зэрызрагъэхъулIэным хущIэкъуну.
  • ЗэIущIэм и кIэухыу псоми зэгъусэу сурэт зытрагъэхащ.
  • КЪЭХЪУН  Бэч.