ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЛIыхъужьыгъэм и дерс

2017-05-26

  • Республикэм и курыт еджапIэхэм лIыхъужьыгъэм и дерсхэр щрагъэкIуэкIащ. А Iуэху щхьэпэм хыхьэу, Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и управленэм КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэр яIущIащ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №10-м и еджакIуэхэм.
  •  
  • Управленэм и лэжьакIуэхэм ныбжьыщIэхэр хагъэгъуэзащ я къалэнхэмрэ пщэрылъхэмрэ. Полицэм и подполковник Гореловэ Наталье жиIащ 1993 гъэм къэунэхуа я IуэхущIапIэм къулыкъу щызыщIэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и мызакъуэу, Кавказ Ищхъэрэм и хэгъуэгухэм хабзэр къызэрыщызэпрамыгъэудыным ехьэлIа Iуэхугъуэхэм жыджэру зэрыхэтыр. Къэпсэлъам къыхигъэщащ щIэблэр хэку лъагъуныгъэм хуагъэушын, я лъахэм хуэпэжу, абы и къыщхьэщыжакIуэу къагъэхъуныр я къалэнхэм зэрыхыхьэр.
  • Гореловэ Наталье къытеувыIащ Хэку зауэшхуэм и зэманым ди республикэм къыщыхъуахэм. Апхуэдэт, КъБКъУ-м лагъым щIэзылъхьэу къэзыгъэуэну хэта нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм я мурад бза-джэр къезымыгъэхъулIа къалэдэс еджакIуэхэм зэрахьа лIыгъэм теухуа хъыбарыр.
  • — Ди IуэхущIапIэр къызэрыунэхурэ зи къулыкъум пэрыт цIыху 11 хэкIуэдащ, 14 уIэгъэ хъуащ. Зи къалэн зыгъэзащIэу яукIа цIыхуи 6-м ЛIыхъужьыгъэм и орденыр хуагъэфэщащ. ЛIыгъэрэ хахуагъэрэ зезыхьа ди лэжьэгъухэр зыщыдгъэгъупщэркъым. Абыхэм я фэеплъ ди IуэхущIапIэм и Iэгъуэблагъэм къыщызэдгъэпэщащ, я цIэ-унэцIэхэр тету, — жиIащ полицэм и майор Полевик Евгений.
  • НыбжьыщIэхэм щапхъэу къыхуахьащ полицэм и подполковник, я IуэхущIапIэм къулыкъу щызыщIэу лIыгъэрэ хахуагъэрэ зезыхьа я лэжьэгъу Къалмыкъ Руслан и гъащIэр. Ар и къалэнхэм зэрыхуэпэжыр къалъытэри, Урысей МВД-м КъБР-м щиIэ къудамэм и унафэщIхэм зыбжанэрэ ягъэлъэпIащ. 2005 гъэм жэпуэгъуэм и 13-м Налшык къалэм бзаджащIэхэр къыщытеуам, фэбжь зыгъуэта и ныбжьэгъум щыдэIэпыкъум, игъуэта уIэгъэм Къалмыкъыр къелакъым. Зи къулыкъум хуэпэж щIалэм къигъэлъэгъуа хахуагъэр куэдым щапхъэ яхуэхъуащ. Къалмыкъ Руслан ЛIыхъужьыгъэм и орден хуагъэфэщащ. Абы и цIэр зэрехьэ щыпсэуа Бахъсэн къалэм и уэрамхэм ящыщ зым, щеджа Бахъсэн къалэм  и курыт еджапIэ №3-м.
  • ЗауэлI фащэхэр зыщыгъ еджакIуэхэр тепсэлъыхьащ Хэку зауэшхуэм хэта я адэшхуэ-анэшхуэхэм я адэ-анэхэм, я Iыхьлыхэм зэрахьа лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ, абыхэм я гъащIэр зыхуэдам, я фэеплъхэм удз гъэгъахэр зэрытралъхьэм. Я курыт еджапIэм и тхыдэм зэрыщыгъуазэр къагъэлъагъуэу къыхагъэщащ Хэку зауэшхуэм и зэманым ар сэлэтхэм  я сымаджэщу зэрыщытар.
  • ТхыдэкIэ гъэнщIа дерс щIэщыгъуэр и кIэм щынэблагъэм, ныбжьыщIэхэм хьэщIэхэм саугъэтхэр иратащ икIи зэгъусэу сурэт зытрагъэхащ. Управленэм и лэжьакIуэхэм еджакIуэхэр я IуэхущIапIэм ирагъэблэгъащ, я лэжьыгъэхэм хагъэгъуэзэну, зыщрагъэплъыхьыну. Апхуэдэу ахэр къагъэгугъащ Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм IуагъэщIэну, зауэм теухуа я гукъэкIыжхэм щIэблэр ирагъэдэIуэну.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.